Εργοληπτικά

Τα “Ηλεκτρονικά Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)”, όπως διαμορφώνονται με τον ν.4472/17...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4472/2016 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4412/2016Σε συνέχεια έκδοσης και δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4472/2017 (Α΄74), σας ενημερώνουμε ότι, μεταξύ άλλων, στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται οι κάτωθι διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων :Άρθρα 21 έως...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΥΑ ΓΙΑ ΚΗΜΔΗΣΣας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781).Σημειώνεται ότι με τη δημοσίευση της ΥΑ, καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α'74/19-05-2017 το πολυνομοσχέδιο Ν. 4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αποφάσισε ομόφωνα, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 15 Μαΐου 2017, να προκηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την λειτουργία των Επιτροπών της Διεύθυνσης Μητρώων τηςΓενικής Γραμματείας Υποδομών, από τη...

Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς κατεβαίνουν στους δρόμους και καλούν κάθε ελεύθερο επαγγελματία να υψώσει τη φωνή του ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης για τις νέες, καταστροφικές αυξήσεις στο ασφαλιστικό και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Σε...