Εργοληπτικά

ΤΕΕ: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εγγραφή μηχανικών στις ενημερωτικές εκδηλώσεις για το νέο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειώνΤην ανακοίνωση - πρόσκληση θα την διαβάσετε εδώΤο δελτίου τύπου του ΤΕΕ μπορείτε να το διαβάσετε εδώ...

Υπουργείο Εσωτερικών: Δελτίο Τύπου με θέμα "ΦιλόΔημος II - Εντάξεις Πράξεων ύψους 4,1 εκατ. ευρώ"Το δελτίο τύπου θα το διαβάσετε εδώ...

ΤΜΕΔΕ: Ανακοίνωση με θέμα "Κανονισμός Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Πιστούχων Τ.Μ.Ε.Δ.Ε."Την ανακοίνωση θα την διαβάσετε εδώ...

Τη δυνατότητα να ενημερώνονται online για όλους τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, παρέχει στους μηχανικούς - μέλη μέσω της νέας ψηφιακής εφαρμογής "e-Διακηρύξεις" το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ)Την ανακοίνωση μπορείτε να την διαβάσετε εδώ...

Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών: Εγκύκλιος με θέμα "Παράταση ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4530/2018 (Α΄ 59)"Την εγκύκλιο μπορείτε να την διαβάσετε εδώ...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Έγγραφο με θέμα "Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού".Το έγγραφό θα το διαβάσετε εδώ...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Έγγραφο με θέμα "Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Αρχής επικαιροποιημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων"Το έγγραφο μπορείτε να το διαβάσετε εδώ...

ΤΕΕ/ΤΔΜ: Δελτίο Τύπου με θέμα "Ενημερωτική Εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση Συστήματος Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών"Το δελτίο τύπου θα το διαβάσετε εδώ...