Ελληνικές Προδιαγραφές ΕΤΕΠ

α/α
ΦΕΚ

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ
‘ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-“

Tίτλος ΕΤΕΠ

Μετάφραση στα Αγγλικά

01ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
01-01Παραγωγή σκυροδέματος – εργασίες σκυροδέτησης
0101-01-01-00Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματοςConcrete production and transportation
0201-01-02-00Διάστρωση σκυροδέματοςConcrete casting
0301-01-03-00Συντήρηση σκυροδέματοςConcrete curing
0401-01-04-00Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματοςWork site concrete batching plants
0501-01-05-00Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματοςConcrete compaction by vibration
0601-01-06-00Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμαSelf compacting concrete
0701-01-07-00Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευώνMass concrete
01-02Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων
0801-02-01-00Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματοςSteel reinforcement for concrete
0901-02-02-00Προένταση σκυροδέματοςConcrete post- & pre-tensioning
01-03 κλπΙκριώματα – καλούπια
1001-03-00-00ΙκριώματαScaffolding (falsework)
1101-04-00-00Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)Concrete formwork
1201-05-00-00Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματοςFormation of final surfaces in cast concrete without use of mortars
02ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
02-01Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης χωματουργικών
1302-01-01-00Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιώνWorks zone grubbing and clearing
1402-01-02-00Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικούRemoval of the top layer of the soil
02-02 κλπΕκσκαφές
1502-02-01-00Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργωνGeneral excavations for Road and Hydraulic works
1602-03-00-00Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργωνGeneral excavations for Buildings
1702-04-00-00Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργωνExcavations for foundation works
1802-05-00-00Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμωνManagement of excavation materials and exploitation of dumping sites
1902-06-00-00Ανάπτυξη – εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμωνQuarry sites and borrow areas development and exploitation
02-07Επιχώματα / Επενδύσεις
2002-07-01-00Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμωνConstruction of embankments with suitable excavation or borrow materials
2102-07-02-00Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργωνRefill of excavations for foundation works
2202-07-03-00Μεταβατικά επιχώματαtransition embankments
2302-07-04-00Οπλισμένα επιχώματαReinforced embankments
2402-07-05-00Επένδυση πρανών – πλήρωση νησίδων με φυτική γήlining of road embarkment slopes and filling of road islands with horticultural soil
2502-07-06-00Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργωνRip-rap for road slope protection
02-08Ειδικές απαιτήσεις εκσκαφών
2602-08-00-00Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφέςDealing with public networks during excavation works
02-09Εξυγιάνσεις / Σταθεροποιήσεις εδαφών
2702-09-01-00Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφραςSoil improvement and stabilization using lime, pozzolans, cement and calcareous fly ash
03ΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
03-02Τοιχοδομές
2803-02-01-00Λιθόκτιστοι τοίχοιNatural stone masonry
2903-02-02-00Τοίχοι από οπτόπλινθουςClay bricks masonry
03-03Επιχρίσματα
3003-03-01-00Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπουCoatings using in-situ mortars
03-04Μεταλλικές κατασκευές
3103-04-05-00Σφράγιση αρμών κτιρίωνSealing of building joints
03-05Επιστεγάσεις – πλαγιοκαλύψεις
3203-05-01-00Επικεραμώσεις στεγώνRoof coverings with clay roofing tiles
3303-05-02-01Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμεναRoof coverings with self supporting metal sheet products
3403-05-02-03Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωσηRoof coverings with steel sheets with upwards trapezoidal corrugations without insulation
3503-05-03-00Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσειςRoof coverings with steel sheets having downwards trapezoidal corrugations, thermal insulation and waterproofing layers
03-06Μονώσεις
3603-06-01-01Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνεςWaterproofing of roofs and terraces with asphaltic membranes
3703-06-01-02Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVCWaterproofing of roofs and terraces with PVC membranes
3803-06-02-01Θερμομονώσεις δωμάτωνThermal insulation of terraces
3903-06-02-02Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχωνThermal insulation of external walls
4003-06-02-03Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγώνThermal insulation of clay roofing tiles
4103-06-02-04Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματαExternal wall insulation systems with expanded polystyrene (EPS) boards and fibre mesh reinforced synthetic coatings
03-07Επενδύσεις – επιστρώσεις – ψευδοροφές
4203-07-01-01Ξύλινα καρφωτά δάπεδαNail and staple hardwood flooring
4303-07-01-02Ξύλινα κολλητά δάπεδαGlue down hardwood flooring
4403-07-02-00Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικέςCeramic tiles covering of indoor and outdoor surfaces
4503-07-03-00Επιστρώσεις με φυσικούς λίθουςNatural stone paving
4603-07-04-00Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθωνCladding with marble, granite and natural stones
4703-07-06-01Δάπεδα με μοκέταTextile floor coverings
4803-07-06-02Βινυλικά δάπεδαVinyl tile flooring
4903-07-08-00Υπερυψωμένα δάπεδαRaised access flooring
5003-07-10-01Ψευδοροφές με γυψοσανίδεςGypsum boards for suspended ceilings
5103-07-10-02Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφέςSound absorbing suspended ceilings
5203-07-10-03Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδεςFibre cement boards suspended ceilings
03-08Κουφώματα -υαλουργικά
5303-08-01-00Ξύλινα κουφώματαWooden windows and doors
5403-08-02-00Σιδηρά κουφώματαSteel windows and doors
5503-08-03-00Κουφώματα Αλουμινίου (Αναστολή)Aluminium windows and doors
5603-08-04-00Κουφώματα από συνθετικά υλικάSynthetic windows and doors
5703-08-07-01Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακεςSingle layer and laminated glass glazing
5803-08-07-02Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενόInsulated (double) glazing
5903-08-07-03Πυράντοχοι υαλοπίνακες – Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλαFire resistant glazing – Fire resistant wall partitions with glass tiles
6003-08-09-00Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείαςGlass doors made of security glass
03-09Ξυλουργικές Εργασίες
6103-09-01-00Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλαBuilt-in furniture
03-10Χρωματισμοί
6203-10-01-00Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματοςConcrete painting
6303-10-02-00Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτωνRender and plaster painting
6403-10-03-00Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειώνCorrosion protection and painting of steel
6503-10-05-00Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειώνWood painting
04Η/Μ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
04-01Δίκτυα Υγρών υπό Πίεση
6604-01-01-00Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφήBuilding piping systems under pressure with black welded steel tubes
6704-01-02-00Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφήςBuilding piping systems under pressure with seamless steel tubes
6804-01-03-00Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνεςBuilding piping systems under pressure with copper tubes
6904-01-04-01Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίουBuilding piping systems under pressure with polyethylene tubes
7004-01-04-02Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνεςBuilding piping systems under pressure with flexible, reinforced plastic tubes
7104-01-05-00Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφήBuilding piping systems under pressure with welded, galvanized steel tubes
7204-01-06-00Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφήςBuilding piping systems under pressure with seamless, galvanized steel tubes
7304-01-07-00Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνεςBuilding piping systems under pressure with stainless steel tubes
04-02Βαρυτικά Δίκτυα Υγρών
7404-02-01-01Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροήςBuilding piping systems with linear plastic tubes using free flow
04-04Αποχέτευση
7504-04-01-01Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτωνGeneral requirements for domestic sewerage systems
7604-04-01-02Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτωνGeneral requirements for non-domestic sewerage systems
7704-04-03-01Υδραυλικοί Υποδοχείς ΚοινοίSanitary ware, common
7804-04-03-02Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)Sanitary ware for disabled persons
7904-04-03-03Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινήςBath and WC ancillary equipment
8004-04-04-01Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδαFloor gullies, odour-trap
8104-04-04-02Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδαFloor gullies, not odour-trap
8204-04-05-01Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής)Outdoor manholes of building sewerage systems
8304-04-05-02Στόμια ελέγχου – καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίουInspection-cleaning outlets of buildings sewerage piping, inside or without manholes
4-05Πυρόσβεση
8404-05-01-01Πυροσβεστικές φωλέεςFire hose reels’ cabins
8504-05-06-01Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακαDry powder and carbon dioxide portable fire extinguishers
8604-05-07-01Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεωςDry powder automatic fire extinguishers
8704-05-08-00Πυροσβεστικοί σταθμοίFire stations (closets)
04-07Εγκαταστάσεις Κλιματισμού – Αερισμού/ Αεραγωγοί
8804-07-01-01Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλαAirducts of metallic sheets
8904-07-02-01Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακαAirducts insulation with glasswool or rockwool
9004-07-02-02Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικάAirducts insulation with foamed elastomeric materials
04-09Λεβητοστάσια – Ψυχροστάσια
9104-09-02-00Εγκατάσταση Χαλυβδίνων ΛεβήτωνInstallation of steel boilers
04-20Σωληνώσεις – Καλωδιώσεις Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
9204-20-01-01Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεωνElectrical installation piping with steel conduits
9304-20-01-02Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεωνElectrical installation piping with plastic conduits
9404-20-01-03Εσχάρες και σκάλες καλωδίωνCable trays and ladders for cables
9504-20-01-06Πλαστικά κανάλια καλωδίωνPlastic cable trunking
9604-20-02-01Αγωγοί – καλώδια διανομής ενέργειαςPower distribution cables
04-23Ηλεκτροστάσια -Υποσταθμοί Υποβιβασμού Μέσης Τάσης
9704-23-05-00Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS)Uninterrupted power supply units (UPS)
04-50Συστήματα Αντικεραυνικής Προστασίας
9804-50-01-00Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίαςRoof circuits of lightning protection systems
09904-50-02-00Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίαςConductors of lightning protection systems
05ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
05-01Τεχνικά έργα και γέφυρες
10005-01-02-01Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοίPrefabricated, post tensioned beams
10105-01-02-02Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπουBridge construction with the balanced cantilever method
10205-01-02-03Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλουςBridge construction with precast segments
10305-01-05-01Ελαστομεταλλικά εφέδραναElastomeric bearings
10405-01-06-00Αρμοί συστολο-διαστολής γεφυρώνBridge deck joints
10505-01-07-01Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνεςBridge deck waterproofing with synthetic membranes
10605-01-08-00Σύστημα αποχέτευσης γεφυρώνBridge drainage systems
10705-01-09-02Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχωνFixing of guard rails and lighting poles on bridge decks and walls
05-02Λοιπά τεχνικά έργα
10805-02-01-00Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμαKerbs, gutters and roadside concrete lined drainage ditches
10905-02-02-00Πλακοστρώσεις – Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειώνPaving slabs and cobblestones for pedestrian areas
11005-02-03-00Αντιρρυπαντική επάλειψηAntigraffiti coatings
11105-02-04-00Ηχοπετάσματα οδώνRoad sound barriers
11205-02-05-00Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδώνRoad anti-glare systems
11305-02-06-00Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής-εκροής αυτώνStepped slope gutters and their inflow – outflow shafts
11405-02-07-00Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεωνRockfall protection barriers
05-03Οδοστρώματα
11505-03-01-00Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικάRoad pavement subgrade layer with unbound soil
11605-03-02-01Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστοRoad pavement subgrade layers and embankment bedding layers with lime stabilized soil
11705-03-02-02Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικάRoad pavement subgrade layers with cement stabilized soil and cement bounded granular materials
11805-03-03-00Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικάRoad pavement layers with unbound aggregates
11905-03-05-01Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ)Road pavement layers with cement bounded aggregates
12005-03-07-00Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμαRoller compacted concrete pavement
12105-03-08-00Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γήςRoad shoulders with horticultural soil and aggregates mixture
12205-03-11-01Ασφαλτική προεπάλειψηAsphalt pre-coating
12305-03-11-04Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπουHot mixed dense graded asphalt concrete layers
12405-03-12-01Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματοςSkid resistant asphalt concrete wearing course
12505-03-12-04Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχηSkid resistant asphalt slurry wearing course
12605-03-14-00Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματοςMilling of asphalt concrete pavements
12705-03-16-00Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR)Full depth road pavement reclamation with cold in-situ recycling and addition of foamed asphalt
12805-03-17-00Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίαςRoad pavement layers with cement bound recycled materials resulting from asphalt concrete and underlying layers milling
12905-03-18-01Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματοςAsphalt emulsion coating for the protection of stabilized pavement layers
05-04Σήμανση
13005-04-01-00Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσηςRemoval of pavement markings
13105-04-03-00Ανακλαστήρες οδοστρώματοςRetroflecting road studs
13205-04-04-00Οριοδείκτες οδούRoad delineators
13305-04-05-00Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτώνRemoval and/or repositioning of traffic signs and webs
13405-04-07-00Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσηςTraffic signs mounting and support systems
13505-04-08-00Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ)Changeable message signs
05-05Ασφάλιση οδών
13605-05-05-00Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνηςExpropriation zone markers
13705-05-06-00Μόνιμη περίφραξη οδώνPermanent road fences
05-07Οδοφωτισμός κλπ
13805-07-01-00Υποδομή οδοφωτισμούInfrastructure for road lighting
13905-07-02-00Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματαRoad lighting columns and fixtures
14005-07-04-00Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδώνInfrastructure for road emergency telephones
06ΕΡΓΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
06-01Δάπεδα αεροδρομίων
14106-01-01-00Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμαAirport runways made of concrete
06-02Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων
14206-02-01-00Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμαConcrete joints of airport runways
06-04Υποδομή σήμανσης αεροδρομίων
14306-04-01-00Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασηςIn-pavement runway edge light systems
14406-04-02-00Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμουElevated runway edge light systems
06-05Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών
14506-05-01-00Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμώνLinear belt conveyor systems for air terminals
14606-05-02-00Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχουClosed loop belt conveyor systems for air terminals
07ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ
07-01Ειδικά θέματα χαράξεων γραμμής
14707-01-01-10Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμήςRail tracks alignment
07-02Ειδικές τοπογραφικές εργασίες γραμμής
14807-02-03-10Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσηςMarking of rail track center line and expropriation zone limits with guard stakes
07-03Στρώση Γραμμών
14907-03-01-10Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών – Γεωμετρικές ανοχές – Τυπικές διατομέςGeneral requirements for rail tracks laying – Geometric tolerances – Typical cross sections
15007-03-01-20Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμήςRail tracks ballast
15107-03-01-50Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμήςRail tracks alignment adjustments with heavy equipment
15207-03-01-80Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημαRail tracks control with profilometric wagon
15307-03-02-10Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούςGeneral requirements for jointed rail tracks laying
15407-03-03-10Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεωνLaying of continuous welded rail tracks (CWR) and distressing
15507-03-03-50Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντοςDestressing of continuous welded rail tracks (CWR) at ambient temperature
15607-03-03-52Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσηςDestressing of continuous welded rail tracks (CWR) with heating devices
15707-03-03-54Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρωνDestressing of continuous welded rail tracks (CWR) with hydraulic jacks
07-04Επίβλεψη, επιθεώρηση γραμμών
15807-04-03-10Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ)Inspection of continuous welded rail tracks
07-05Συντήρηση Γραμμών
15907-05-03-10Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)Maintenance of continuous welded rail tracks
07-06Συσκευές γραμμής
16007-06-03-30Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.)Adjustment of expansion devices of continuous welded rail tracks
07-07Συγκολλήσεις – αναγομώσεις σιδηροτροχιών
16107-07-01-10Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιώνΑluminothermic welding of rail tracks
16207-07-02-10Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσηςRepair of rail track damages caused by spinning wheels with electrode refill
16307-07-03-10Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.)Flash butt welding of track switches for continuous welded rail tracks
16407-07-04-10Αναγόμωση – συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιώνRail track switches electrode refill and flash butt welding
07-08Υλικά γραμμής
16507-08-03-10Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ»Rail track fasteners, type K
16607-08-03-20Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN»Rail track fasteners, type RN
16707-08-03-22Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX»Rail track fasteners, types NABLA and SIMPLEX
16807-08-03-30Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12)Rail track fasteners, type KS (SKL 12)
16907-08-03-34Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14)Rail track fasteners, type W14 (SKL 14)
17007-08-05-10Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S»Rail track insulated glued joints, type S
07-14Υγιεινή και Ασφάλεια
17107-14-01-00Όροι και απαιτήσεις υγείας – ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομήςTerms and requirements for health, safety and protection of the environment during the execution of railroad works
08ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
08-01Χωματουργικά Υδραυλικών Έργων
17208-01-01-00Εκσκαφές τάφρων και διωρύγωνDitch and channel excavations
17308-01-02-00Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρωνClearing, snagging and dredging of rivers, streams and drainage ditches
17408-01-03-01Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύωνTrench excavations for utility networks
17508-01-03-02Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύωνUnderground utilities trench backfilling
17608-01-04-01Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικούTrenchless utilities installation with soil displacement methods
17708-01-04-02Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικούTrenchless utilities installation with soil removal methods
08-02Έργα Προστασίας Κοίτης και Πρανών
17808-02-01-00Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)Wire-mesh gabions for slope, river bed and embankment protection
17908-02-02-00Λιθοριππές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανώνRip-rap on geotextile for slope and river bed protection
08-03Στραγγίσεις και Βελτιώσεις Εδαφών
18008-03-02-00Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανήUnderdrain filters with graded aggregates
18108-03-03-00Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίωνGeotextiles for underdrains
18208-03-04-00Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμαDrain relief valves (vents) in concrete lined channels
18308-03-06-00Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλαSurface drainage with geosynthetics
08-04Τεχνικά Έργα από Σκυρόδεμα
18408-04-01-00Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενώνChannels and reservoirs concrete lining. Porous concrete substrate
18508-04-02-00Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμούConcrete casting using slipform pavers
18608-04-03-00Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολέςConcrete structures with special waterproofing, abrasion and chemical attack resistance requirements
08-05Στεγανώσεις και Αρμοί Τεχνικών Έργων
18708-05-01-02Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνεςWaterproofing of concrete structures using asphaltic membranes
18808-05-01-04Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματαProtective coatings of hydraulic concrete structures using in-situ or ready-mixed cement mortars
18908-05-02-01Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματοςSaw cutting joints in concrete slabs
19008-05-02-02Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops)Waterstops for concrete joints
19108-05-02-03Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμαConcrete structures joint gap filling
19208-05-02-04Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχεςConcrete structures joint sealing using asphaltic mastics
19308-05-02-05Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικάConcrete structures joint sealing using elastomeric materials
19408-05-03-01Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικάClay barrier liners for ponds and landfills
19508-05-03-02Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικόPond and landfill membrane lining cushion layer of fine graded granular materials
19608-05-03-03Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικόPond and landfill membrane lining protection/filter layer of graded granular materials
19708-05-03-04Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE)Pond and landfill lining with HDPE membranes
19808-05-03-05Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης – στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑPont and landfill lining membrane ballast cylinders
19908-05-03-06Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑPond and landfill lining membrane vents
08-06Σωληνώσεις – Δίκτυα
20008-06-02-01Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u-PVCpressurized u-PVC pipe networks
20108-06-02-02Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVCpressurized u-PVC pipe networks for sewage
20208-06-06-01Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW-GRP)Glass-reinforced polyester produced by filament winding (FW-GRP) pipe networks
20308-06-06-02Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντουFibre cement pipe networks fro drainage and sewage
20408-06-07-02Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτέςCast iron gate valves
20508-06-07-03Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδαςCast iron butterfly valves
20608-06-07-05Τεμάχια εξάρμωσης συσκευώνPipeline components dismantling joints
20708-06-07-06Αντιπληγματικές βαλβίδεςPressure relief valves
20808-06-07-07Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειαςDouble orifice air relief valves
20908-06-07-10Αρδευτικοί κρουνοίIrrigation hydrants
21008-06-08-01Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύωνWarning tape above buried utilities
21108-06-08-03Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύωνRetrofitting of concrete paving slabs along constructed underground utility
21208-06-08-04Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύωνRetrofitting of kerbs and gutters along constructed underground utility
21308-06-08-06Προκατασκευασμένα φρεάτια από σκυρόδεμαPrefabricated concrete manholes
21408-06-08-07Προκατασκευασμένα φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμαPrefabricated manholes made of polymer-reinforced concrete (PRC)
08-07Μεταλλικά Στοιχεία και Κατασκευές
21508-07-01-01Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηροGrey cast iron gully tops
21608-07-01-02Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητέςHand welded gully tops
21708-07-01-03Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστέςPress welded gully tops
21808-07-01-04Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηροDuctile iron gully tops
21908-07-01-05Βαθμίδες φρεατίωνManhole steps
22008-07-01-06Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσηςFactory produced floor drainage channels
22108-07-02-01Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργωνRust protection of steel structures used in hydraulic works
22208-07-02-03Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διώρυγωνInstallation of open channel flow level control gates
22308-07-03-01Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίναCorrugated galvanized steel conduits
08-08Αντλιοστάσια
22408-08-01-00Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσηςPumps for water supply and irrigation pumping stations
22508-08-02-00Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσηςElectric motor pumps for water supply and irrigation pumping stations
22608-08-03-00Γερανογέφυρες αντλιοστασίωνOverhead cranes of pumping stations
22708-08-04-00Αεροφυλάκια αντλιοστασίωνPumping stations air vessels
22808-08-05-00Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίωνPipelines and control devices for water supply and irrigation pumping stations
08-09Έργα Υδρογεωτρήσεων
22908-09-01-00Διάνοιξη υδρογεωτρήσεωνWater wells drilling
23008-09-04-00Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεωνPumps for water wells
23108-09-05-00Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησηςWater wells cleaning and development
23208-09-06-00Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησηςWater wells test pumping
08-10Αντλήσεις
23308-10-01-00Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτωνWork-site water pumping
23408-10-02-00Αντλήσεις βορβόρου – λυμάτωνWastewater and sludge pumping
23508-10-03-00Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well pointsDewatering with well points
09ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΓΑ
09-02Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης
23609-02-01-00Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλώνSea-bed dredging
23709-02-02-00Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλώνSea-bed rock excavations using explosives
09-03Εργασίες Βελτίωσης Πυθμένα
23809-03-01-00Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικάSea-bed improvement with sand and gravel
23909-03-02-00Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήριαUnderwater vertical wick drains
24009-03-03-00Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτωνUnderwater laying of geotextiles
24109-03-04-00Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτωνUnderwater laying of geogrids
24209-03-05-00Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλωνConstruction of underwater stone columns
09-04Ύφαλες επιχώσεις
24309-04-01-00Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείουUnderwater embankments with granular borrow pit or quarry materials
24409-04-02-00Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεωνUnderwater embankments with suitable sea bed excavation materials
24509-04-03-00Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικάCoast reclamation with selected sand and gravel materials
09-05Λιθορριπές
24609-05-01-00Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτηταςRockfill prism and levelling layer for the foundation of marine structures
24709-05-02-00Λιθόριππος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτηταςRockfill core of marine gravity structures
24809-05-03-00Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργωνBackfill of marine structures with rock materials
24909-05-04-01Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορροπήRockfills in concrete block cells of marine structures
25009-05-04-02Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπήRockfills in floating caisson cells of marine structures
09-06Φυσικοί Ογκόλιθοι
25109-06-01-00Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτώνRip-rap armouring of breakwaters and shore protection structures
09-07Τεχνητοί Ογκόλιθοι
25209-07-01-00Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμαCompact concrete blocks for marine structures
25309-07-02-00Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμαCellular and special shape concrete blocks for marine structures
25409-07-03-00Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από σκυρόδεμαConcrete blocks for slope protection of marine structures
25509-07-04-00Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμαPrecast concrete elements for marine structures
09-08Κυψελωτά κιβώτια (caissons)
25609-08-00-00Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμαConcrete caissons for marine structures
09-09Ανωδομές Λιμενικών Έργων
25709-09-01-00Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμαMarine structures with unreinforced or lightly reinforced concrete
25809-09-02-00Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμαMarine structures with reinforced concrete
25909-09-03-00Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργωνMarine structures’ expansion joints
09-10Ύφαλες σκυροδετήσεις
26009-10-01-00Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτησηGravity marine structures with underwater concrete casting
26109-10-02-00Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτησηFilling of the blocks cells and the gaps among the blocks and/or marine structures with underwater concrete casting
26209-10-03-00Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτησηGap filling or retrofitting of gravity marine structures using underwater concrete casting
09-11Πάσσαλοι – Πασσαλοσανίδες Λιμενικών – Θαλασσίων Έργων
26309-11-02-00Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργωνDriven steel piles in marine works
09-13Εξοπλισμοί ανωδομών λιμενικών έργων
26409-13-01-00Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφώνCast and ductile iron quay side bollards
26509-13-02-00Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτωνQuay fittings made of steel, cast iron or stainless steel
09-14Δάπεδα Λιμενικών Έργων
26609-14-01-00Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμαHarbour deckings made of concrete, reinforced or not
26709-14-02-00Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμαHarbour deckings made of fibre reinforced concrete
26809-14-03-00Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματοςHarbour deckings made of concrete cobblestones
26909-14-04-00Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργωνJoints of concrete harbour deckings
Πλωτές Κατασκευές Λιμενικών Έργων
27009-15-01-00Πλωτοί προβλήτες / ΚυματοθραύστεςFloating docks and wave breakers
09-17Υποθαλάσσιοι Αγωγοί
27109-17-01-00Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοίUnderwater pipeline systems with steel pipes
27209-17-02-00Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμαUnderwater pipeline systems with reinforced concrete pipes
27309-17-03-00Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)Underwater pipeline systems with high density polyethylene (HDPE) pipes
27409-17-04-00Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP)Underwater pipeline systems with glass reinforced polymers (GRP) pipes
09-19Υγιεινή Ασφάλεια και Προστασία Περιβάλλοντος
27509-19-01-00Μέτρα Υγείας – Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργωνHealth – Safety and Environmental Protection requirements for marine works
10ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
10-02Εξοπλισμός πάρκων και πλατειών
27610-02-02-01Καθιστικά υπαίθριων χώρωνPark benches
27710-02-02-02Κάδοι απορριμμάτωνLitter receptacles
27810-02-02-03Εξοπλισμός παιδικής χαράςOpen playgrounds equipment
10-05Εγκατάσταση Πρασίνου
27910-05-01-00Φυτεύσεις δέντρων – θάμνωνPlanting of trees and shrubs
28010-05-02-01Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σποράLawn turf sowing
28110-05-02-02Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπηταLaying ready made lawn turf
28210-05-02-03Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρωνInstallation of lawn turf on athletic fields
28310-05-03-00Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου)Planting of Mesembryanthemum
28410-05-04-00Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανώνLawn planting on slopes
28510-05-05-00Κορμοδέματα – κορμοπλέγματα – κλαδοδέματα – ξυλοφράκτες – κλαδοπλέγματαTemporary erosion control structures utilizing locally available timber (contour log terraces etc)
28610-05-06-00Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρουPlanting of indoor plants
28710-05-07-00Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτώνPlanting of bulbs, or annual and perennial plants
28810-05-08-00Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων – θάμνωνTransplanting of existing trees and shrubs
28910-05-09-00Υποστύλωση δένδρωνTrees staking
10-06Συντήρηση Πρασίνου
29010-06-01-00Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτώνReshaping of plant irrigation basins
29110-06-02-01Άρδευση φυτώνIrrigation of plants
29210-06-02-02Άρδευση χλοοτάπητα – φυτών εδαφοκάλυψης – χλοοτάπητα πρανώνIrrigation of lawn, ground cover plants and slope cover plants
29310-06-03-00Χρήση λιπασμάτωνApplication of fertilizers
29410-06-04-01Κλάδεμα δένδρωνLopping and pruning of trees
29510-06-04-02Κλάδεμα θάμνωνPruning of shrubs
29610-06-04-03Κούρεμα χλοοτάπηταLawn mowing
29710-06-05-00ΦυτοπροστασίαPlant protection
29810-06-06-00Καταπολέμηση ζιζανίωνWeed control methods
29910-06-07-00Καθαρισμός χώρων πρασίνουGrassed areas clearing
30010-06-08-00Βελτίωση χλοοτάπηταlawn improvement
30110-06-10-00Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρωνIndoor plants tending
10-07Διάφορες Εργασίες
30210-07-01-00Κοπή – εκρίζωση δέντρων και θάμνωνCutting of trees and shrubs and stump removal
10-08Αρδευτικά δίκτυα
30310-08-01-00Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύωνConstruction of plant irrigation networks
10-09Υλικά Έργων Πρασίνου
30410-09-01-00Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικούSupply and handling of planting material
11ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
11-01Βαθιές Θεμελιώσεις
30511-01-01-00Πάσσαλοι δι’ εκσκαφής (έγχυτοι)Bored, in-situ cast concrete piles
30611-01-02-00Πάσσαλοι δι’ εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι)Driven piles
30711-01-03-00ΜικροπάσσαλοιMicro-piles
11-02Έργα Αντιστηρίξεων
30811-02-02-00Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδεςRetaining structures with steel-sheet piles
30911-02-03-00Διαφραγματικοί τοίχοιDiaphragm walls
31011-02-04-00Προεντεταμένες ΑγκυρώσειςPrestressed anchors
31111-02-05-00Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γηRetaining structures with reinforced earth
11-03Βελτίωση Εδάφους
31211-03-01-00Δυναμική συμπύκνωση εδαφώνDynamic soil compaction
31311-03-02-00Δονητική συμπύκνωση εδαφώνVibratory soil compaction
31411-03-03-00Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή χαλικοπασσάλων)Vibratory soil replacement (stone column construction)
31511-03-04-00Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting)Soil piles using jet grouting
31611-03-05-00Ενεματώσεις εδάφουςSoil grouting
31711-03-06-00Κατακόρυφα Συνθετικά ΣτραγγιστήριαVertical wick drains
12ΣΗΡΑΓΓΕΣ
12-01Βοηθητικές Εγκαταστάσεις Σηράγγων
31812-01-01-00Εργοταξιακός αερισμός σηράγγωνTunnel worksite ventilation
31912-01-02-00Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγωνTunnel worksite lighting
12-02Χωματουργικά Σηράγγων
32012-02-01-01Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσαTunnel excavation with conventional means
32112-02-01-02Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπήςTunnel excavation with full-facers or roadheaders
32212-02-02-00Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγωνInfiltration and mud control during tunnel construction
12-03Υποστήριξη Σηράγγων
32312-03-01-01Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγωνSteel frames for initial tunnel support
32412-03-01-02Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγωνLattice girder frames for initial tunnel support
32512-03-01-03Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγωνAdjustable (sliding) steel frames for tunnel support
32612-03-02-00Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγωνSprayed concrete for underground works and tunnels
32712-03-03-00Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγωνGeneral requirements for tunnel support anchoring
32812-03-03-01Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ)Tunnel support with partially grouted mechanically anchored rock bolts (EB bolts)
32912-03-03-02Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ)Tunnel support with resin anchored rock bolts (RB bolts)
33012-03-03-03Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo)Tunnel support with Perfo type hollow tube dowels (SN perfo dowels)
33112-03-03-04Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN)Tunnel support with simple fully grouted bolts (SN dowels)
33212-03-03-05Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX)‘Tunnel support with Swellex dowels (SWX dowels)
33312-03-03-06Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr)Tunnel support with self drilling anchors (SDBr dowels)
33412-03-03-07Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL)Tunnel support with set type rock anchors (SPL dowels)
33512-03-04-00Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA)Tunnel support with prestressed soil anchors (PSA anchors)
33612-03-05-00Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπουHeavy forepoling
33712-03-06-00Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπουLight forepoling and spiling
33812-03-07-00Μικροπάσσαλοι σηράγγωνMicro-piles in tunnels
33912-03-08-00Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγωνReinforcement meshes for sprayed concrete in tunnels
12-04Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων
34012-04-01-00Μόνιμη επένδυση σηράγγων από έγχυτο επί τόπου σκυρόδεμαTunnel lining with cast in-situ concrete
34112-04-03-00Μόνιμη επένδυση με προκατασκευασμένα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμαTunnel lining with prefabricated concrete segments
12-05Στεγάνωση Σηράγγων
34212-05-01-00Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνεςTunnel lining waterproofing with synthetic membranes
34312-05-02-00Γεωϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγωνGeotextiles for the protection or drainage of tunnel lining waterproofing membranes
12-07Διατρήσεις – Τσιμεντενέσεις
34412-07-01-00Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπDrilling in tunnels for grouting, anchoring, instrumentation etc
34512-07-02-00Τσιμεντενέσεις σηράγγωνCement grouting in tunnels
34612-07-03-01Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγωνTunnel grout holes’ fittings
34712-07-03-02Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγωνTunnel drainage holes’ fittings
12-08Όργανα Μετρήσεων και Παρακολούθησης
34812-08-01-00Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγωνConvergence monitoring of tunnel excavation surfaces and linings
34912-08-02-00Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεωνStrain gauges
13ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ
13-01Χωμάτινα και Λιθόρριπτα Φράγματα με αδιαπέρατο πυρήνα από εδαφικά υλικά
35013-01-01-00Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτωνImpervious core of zoned earth and rockfill dams
35113-01-02-00Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτωνFine filter layer of zoned earth and rockfill dams
35213-01-03-00Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου -στραγγιστηρίου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτωνCoarse filter – drainage layer of zoned earth and rockfill dams
35313-01-04-01Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από αμμοχάλικαShoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of sand and gravel
35413-01-04-02Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφώνShoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of excavated rock materials
35513-01-04-03Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικάShoulders of zoned earth and rockfill dams consisting of random materials
35613-01-05-01Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτωνUpstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams
35713-01-05-02Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτωνDownstream rip-rap of zoned earth and rockfill dams
13-02Φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος (CFRD)
35813-02-01-00Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματοςSpecial filter zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)
35913-02-02-00Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματοςFilter zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)
36013-02-03-00Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματοςTransition zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)
36113-02-04-01Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από αμμοχάλικαShoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of sand and gravel
36213-02-04-02Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από βραχώδη υλικάShoulders of concrete faced rockfill dams (CFRD) consisting of excavated rock materials
36313-02-05-00Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματοςDownstream rip-rap of concrete faced rockfill dams (CFRD)
36413-02-06-00Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματοςImpervious embankment of concrete faced rockfill dams (CFRD)
36513-02-07-00Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματοςRandom materials zone of concrete faced rockfill dams (CFRD)
36613-02-08-01Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτωνConstruction of upstream slab of concrete faced rockfill dams (CFRD)
36713-02-08-02Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίεςWaterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with elastic strips
36813-02-08-03Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίεςWaterproofing of upstream slab joints of concrete faced rockfill dams (CFRD) with metallic strips
36913-02-08-04Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμώνConcrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab coatings for the prevention of joints adhesion
37013-02-08-05Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικάConcrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints filling with flexible materials
37113-02-08-06Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτωνConcrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab joints sealing and waterproofing
37213-02-08-07Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικώνConcrete faced rockfill dams (CFRD) upstream slab waterproofing coatings
13-03Φράγματα από σκληρό επίχωμα
37313-03-00-00Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα)Lean roller compacted concrete dams (lean RCC dams)
13-04Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα
37413-04-00-00Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ)Roller compacted concrete dams (RCC dams)
13-05Όργανα μετρήσεων και παρακολούθησης της συμπεριφοράς φραγμάτων
37513-05-01-00ΚλισιόμετραInclinometers
37613-05-02-00Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL)Vertical magnetic extensiometers
37713-05-03-00Βάθρα τριγωνομετρικών σημείωνTriangulation pillars (trig points)
37813-05-04-00Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεωνReference benchmarks for surface deformation topographic surveys
37913-05-05-00Υδραυλικά ΚαθιζησίμετραHydraulic settlement gauges.
38013-05-06-00Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεωνStrong motion accelerographs.
38113-05-07-00Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδήςVibrating wire piezometers
38213-05-08-00Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande)Open standpipe piezometers, of Casagrande type
38313-05-09-00Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιώνEarth pressure cells
38413-05-10-00Σύστημα μέτρησης διαρροώνSeepage monitoring system
38513-05-11-00Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίωνLoad cells for monitoring anchors
38613-05-12-00Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίωνLoad cells attached on steel support sets
38713-05-13-00Σταθερά Μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεωνFixed extensiometers in boreholes
38813-05-14-00Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχουςConvergence monitoring of underground excavations using reflective targets
38913-05-15-00Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησηςAutomatic data acquisition and storage system for geotechnical instrumentation measurements
39013-05-16-00Τερματικός οικίσκος οργάνωνWork site instrumentation control cabin
14ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
14-01Κατασκευές από σκυρόδεμα
39114-01-01-01Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικάRemoval of loose or adhered material from concrete surfaces
39214-01-01-02Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών – ενισχύσεωνPreparation of concrete surfaces for retrofitting or strengthening works
39314-01-02-01Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμούPartial demolition of concrete elements with preservation of reinforcement
39414-01-02-02Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμούPartial demolition of concrete elements without preservation of reinforcement
39514-01-03-01Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμούDrilling in concrete elements without cut-off of existing reinforcement
39614-01-03-02Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμούDrilling in concrete elements with cut-off of encountered reinforcement
39714-01-04-00Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμούLocal retrofitting of concrete element damage caused by reinforcement corrosion
39814-01-05-00Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμόLocal retrofitting of concrete element damage, not extending to the reinforcement
39914-01-06-00Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικάCross section retrofitting of structural elements with local disintegration
40014-01-07-01Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρουςFilling of narrow concrete cracks
40114-01-07-02Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρουςFilling of wide concrete cracks
40214-01-08-01Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα)Strengthening – retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric fabrics (FRP fabrics)
40314-01-08-02Ενίσχυση – αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες)Strengthening – retrofitting of reinforced concrete structures by gluing of fibre reinforced polymeric strips (FRP strips)
40414-01-09-01Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμώνSurface cleaning of exposed steel reinforcement bars
40514-01-09-04Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρωνRepair of exposed open reinforcement stirrups
40614-01-10-01Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντοςStrengthening of concrete members with weldable reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones.
40714-01-10-02Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντοςStrengthening of concrete members with weldable, under preconditions, reinforcement steel, by welding additional bars on the existing ones.
40814-01-11-00Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμαAnchoring of new steel reinforcement bars in existing concrete elements
40914-01-12-01Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμαPlacing of dowels in concrete elements
41014-01-12-02Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμαPlacing of simple fully grouted bolts in concrete elements
41114-01-13-01Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτωνStrengthening or retrofitting of concrete structures with epoxy bonded steel sheets
41214-01-13-02Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβαStrengthening or retrofitting of concrete structures with encased steel frames
41314-01-13-03Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβαStrengthening of concrete elements by confinement with structural steel jackets
41414-01-14-00Ενισχύσεις – αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματοςStrengthening or retrofitting of concrete structures with sprayed concrete jackets
14-02Φέρουσες Τοιχοποιίες
41514-02-01-01Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίαςRemoval of plaster coatings from masonry
41614-02-01-02Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίαςClearing of masonry surface
41714-02-01-03Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίαςWidening of masonry joints
41814-02-02-01Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσαPartial masonry wall demolition with mechanical tools
41914-02-02-02Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρόςPartial wall demolition with hand tools
42014-02-02-03Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδουςPartial wall demolition with thermic methods
42114-02-04-00Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτωνMasonry retrofitting with grouting
42214-02-05-01Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή)Repair of wide masonry cracks with sparse replacement of masonry units across the cracks
42314-02-05-02Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφήςRepair of wide masonry cracks with wall-stitching
42414-02-07-00Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματοςExisting masonry strengthening with a new, high strength and/or reinforced render or plaster
42514-02-08-00Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίαςStrengthening masonry walls by placing an adjacent masonry wall
42614-02-09-01Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματοςMasonry strengthening with unilateral layer of reinforced concrete
42714-02-09-02Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματοςMasonry strengthening with bilateral layer of reinforced concrete
14-03Επισκευές τοίχων πλήρωσης
42814-03-01-00Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμόRemoving infill walls from the concrete structure
42914-03-02-00Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσηςRetrofitting of infill wall cracks
15ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ
15-01Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών
43015-01-01-00Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικώνStructures demolition with explosives
43115-01-02-00Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάροςStructures demolition with the falling weight method
43215-01-03-00Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσαStructures demolition with mechanical means
15-02Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών
43315-02-01-01Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσαDemolition of members of concrete structures by mechanical means
43415-02-01-02Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδουςThermic demolition of members of concrete structures
43515-02-01-03Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπήHydrodemolition of members of concrete structures
43615-02-02-02Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδουςThermic demolition of steel structures
15-03Καθαιρέσεις ειδικών κατασκευών
43715-03-01-00Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματοςDemolition of post-tensioned concrete structures
43815-03-02-00Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδωνPiles and pile-sheets pullout
43915-03-03-00Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφουςDemolition of slabs on the ground
15-04Ειδικές απαιτήσεις υγιεινής-ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά τις κατεδαφίσεις-καθαιρέσεις
44015-04-01-00Μέτρα υγείας – ασφάλεια και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις – καθαιρέσειςHealth – Safety and Environmental Protection requirements for demolition works