Πρακτικά ΕΔΤΔΕ

2012
1ο Τρίμηνο
2ο Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο
4ο Τρίμηνο
2011
1ο Τρίμηνο
2ο Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο
4ο Τρίμηνο
2010
1ο Τρίμηνο
2ο Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο
4ο Τρίμηνο
2009*
1ο Τρίμηνο
2ο Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο
4ο Τρίμηνο**
2008
1ο Τρίμηνο
2ο Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο
4ο Τρίμηνο
2007
1ο Τρίμηνο
2ο Τρίμηνο
3ο Τρίμηνο
4ο Τρίμηνο

* Κατόπιν της Απόφασης του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ με θέμα: “Εκδίκαση της από 15-12-2009 κοινής ένστασης των πανελλήνιων εργοληπτικών ενώσεων ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΣΑΤΕ και ΣΤΕΑΤ κατά του 137/5-1-2009 Πρακτικού διαπιστώσεως βασικών τιμών κατασκευής δημοσίων έργων για τα Α, Β, Γ και Δ ΤΡΙΜΗΝΑ 2009 της Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.”.
** Αναδιαπιστωμένες βασικές τιμές Πίνακα Γ1.1 του Δ’ Τριμήνου 2009
** Αναδιαπιστωμένες βασικές τιμές Ημερομισθίων του Δ’ Τριμήνου 2009