1836

Η πρώτη νομοθεσία για τα «Δημόσια Έργα» θεσπίστηκε στην αρχή της ίδρυσης του Ελληνικού Κράτους, με το Διάταγμα της 26ης Δεκεμβρίου 1836 «περί της διεύθυνσης των πολιτικών δημοσίων κτιρίων» το οποίο αναφερόταν στις διαδικασίες για την επισκευή και ανέγερση των «πολιτικών δημοσίων κτιρίων». Από την εποχή εκείνη υπάρχει η έννοια και ο όρος «Εργολάβος Δημοσίων Έργων». Το Β.Δ. 11/22 Σεπτεμβρίου 1850 που τροποποιεί το διάταγμα της 26ης Δεκεμβρίου 1836, τιτλοφορείται «περί υποχρεώσεων εις τας οποίας θέλουν υπόκεισθαι οι αναδεχόμενοι την εκτέλεσιν δημοσίων εργασιών εργολάβοι».

1931

Το ιστορικό A’ «Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων», συγκαλείται με την 418/26-10-1931 εγκύκλιο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργολάβου (Αθηνών), στο οποίο παρευρέθηκαν αντιπρόσωποι εκτός αυτών του Συνδέσμου Αθηνών και από “τας κάτωθι Επαρχίας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Κρήτης, Πατρών, Κεφαλληνίας, Λευκάδος, Καβάλας, Δράμας, Σερρών, Κομοτηνής, Πύργου, Kαλαμών, Τριπόλεως, Λαμίας, Nαυπάκτου και Αιγίου”.

1932

Εν τω μεταξύ το 1932 δημοσιεύεται ο N. 5367/1932 και το εκτελεστικό αυτού Π.Δ./16/16-7-1932 που αποτελούν την πρώτη ολοκληρωμένη νομοθετική ρύθμιση “περί εκτέλεσης των δημοσίων έργων” όπου μεταξύ των άλλων καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής ενός εργολάβου στην κατασκευή δημοσίου έργου, «να κέκτηται ανάλογο προς το έργο πτυχίον εργολάβου».

Η Ενοποίηση του Εργολαβικού Κόσμου – Η Ιδρυση της ΠΕΣΕΔΕ

Παράλληλα με τις μεγάλες προσπάθειες που είχαν αναλάβει οι πρώτοι διορατικοί συνάδελφοι μιλούν για τη δημιουργία του Ταμείου ασφάλισής τους.

Το 1932 με τον N. 5655 ιδρύεται το πρώτο Ταμείο στην Ελλάδα που ασφαλίζει μόνο τους Εργολάβους ελεύθερους επαγγελματίες, το «T.Σ.E.Δ.E.» ήτοι «Ταμείο Συντάξεως Εργολάβων Δημοσίων Έργων», που διοικείτο μόνο από εκπροσώπους των Εργοληπτών.

1933

Το 1933 οριστικοποιείται η ενοποίηση όλου του εργολαβικού κόσμου της Εποχής και ιδρύεται η «Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (ΠEΣEΔE) με τις ιστορικές αποφάσεις του Συνεδρίου στην Αθήνα στο ξενοδοχείο
“ΠAΓKEION”.

Η Μετεξέλιξη του Τ.Σ.Ε.Δ.Ε. στο Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

1934

Μετά την ίδρυση της Π.E.Σ.E.Δ.E. και μετά από συζητήσεις, δέχθηκαν οι Εργολάβοι την υπαγωγή και των Μηχανικών μελών του TEE στο Ταμείο αυτό, το οποίο μετονομάστηκε με το N. 6276/8-9-1934, σε «Ταμείο συντάξεως Mηχ/κών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων» (TΣMEΔE).

Το TΣMEΔE διοικείτο από ισάριθμα μέλη από ΠEΣEΔE και TEE (από τρία), ενός εκπροσώπου του Υπουργείου Δημοσίων Έργων που το επόπτευε τότε, ενός του Υπουργείου Οικονομικών ή της Τράπεζας της Ελλάδος και ενός εκπροσώπου των συνταξιούχων, μεγάλη επιτυχία των τότε φωτισμένων και προνοητικών αείμνηστων συναδέλφων.

Η Διάσπαση του Εργολαβικού Κόσμου

1935

Μετά το 1935 ακολούθησε διάσπαση της ενιαίας Εργοληπτικής Οργάνωσης με την αποχώρηση από την ΠEΣEΔΕ ομάδας Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών στην Αθήνα που δημιούργησαν την Π.E.Δ.M.E.Δ.E., και τη δημιουργία πολύ αργότερα των σημερινών λοιπών Σωματείων: ΠEΔMHEΔE, ΣATE & ΣTEΑT. Στη διαδρομή των ετών και αφού διαπιστώνεται από όλους η ανάγκη της ενιαίας έκφρασης, ειδικά μετά το 1948 – 1950, άρχισαν οι συζητήσεις για «ενοποίηση».

Η ΠΕΣΕΔΕ σήμερα

2015

Η ΠΕΣΕΔΕ διοικείται από 25μελές Διοικητικό Συμβούλιο με τριετή θητεία τις αποφάσεις του οποίου διεκπεραιώνει 7-μελής Εκτελεστική Επιτροπή.
Ανώτατο όργανο της ΠΕΣΕΔΕ είναι το Συνέδριο των Αντιπροσώπων των Συνδέσμων, που συνέρχεται τακτικά μία φορά τον χρόνο και έκτακτα όποτε απαιτηθεί.
Άλλα όργανα της ΠΕΣΕΔΕ είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο και η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Οι σκοποί της Ομοσπονδίας μας

«Η συμβολή στην προαγωγή γενικά της εκτέλεσης των δημοσίων και λοιπών έργων της χώρας. Ειδικότερα δε η μελέτη των οικονομικών τεχνικών και οργανωτικών γενικά θεμάτων και προβλημάτων της εκτέλεσης των δημοσίων έργων και η εισήγηση προς την πολιτεία των βελτιώσεων εκείνων που θα εξασφάλιζαν την οικονομική, έντεχνη και γρήγορη εκτέλεση των έργων για το καλό του κοινωνικού συνόλου»
«Η περιφρούρηση της ηθικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας των εργοληπτών δημοσίων έργων»
«Η συγκέντρωση και τήρηση στατιστικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με το έμψυχο δυναμικό των εργοληπτών Δ.Ε., του τεχνικού τους εξοπλισμού και τη χωροταξική τους κατανομή στη χώρα, των προγραμμάτων δημοσίων έργων προς υποβοήθηση του έργου των αρμοδίων φορέων με παροχή γνωμοδοτικά, πληροφοριών ή προτάσεων»

06/04/2016

Το καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ τροποποιήθηκε στο 71ο Συνέδριο στην Αθήνα στις 18 – 20 Ιουνίου 2015 και δημοσιεύθηκε την 21/12/2015.

Το από 21/12/2015 ισχύον καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ


08/03/2015

Το καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ τροποποιήθηκε στο 70ο Συνέδριο στην Αθήνα στις 8 – 10 Μαϊου 2014 και δημοσιεύθηκε την 12/03/2015.

Το από 12/03/2015 ισχύον καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ


04/02/2011

Το καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ όπως τροποποιήθηκε στο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Eργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), που έγινε στην Αθήνα στις 21-23/5/2009.

Το από 04/02/2011 καταστατικό της ΠΕΣΕΔΕ


Συνδρομή νεοεγγραφόμενων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων τάξης Α1 & Α2

Με απόφαση του 65ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ (Μάιος 2009), οι νεοεγγραφόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις τάξης Α1 & Α2 από 1/7/2009 – 31/12/2010 καταβάλουν για την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., ετήσια συνδρομή 1 €.

Συνδρομή λοιπών Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (όλων των νομικών μορφών)

Οι συνδρομές για την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. είναι γενικά εξάμηνες ή ετήσιες ποσού 35€ και 70€ αντιστοίχως ως εξής:

Με απόφαση του 70ου Συνεδρίου της ΠΕΣΕΔΕ (Μάιος 2014) ισχύουν τα εξής:Επιχείρηση του ΜΕΕΠ, κάθε νομικής μορφής, εφ’ όσον, τόσο τα στελέχη της, όσο και η ίδια, είναι ταμειακά ενήμερα μέλη Συνδέσμων της δύναμης της ΠΕΣΕΔΕ, καταβάλλει ετησίως προς την ΠΕΣΕΔΕ 1€ και μία ετήσια συνδρομή (70€), επ’ ονόματι στελέχους – εκπροσώπου της (η εξαμηνιαία συνδρομή είναι αντίστοιχα 0,50€ και 35€).

Διευκρινίσεις

Οι συνδρομές προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καταβάλλονται από τα μέλη στους τοπικούς συνδέσμους. Στη συνέχεια ο τοπικός σύνδεσμος αποδίδει στην Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. την εισφορά που εισέπραξε για λογαριασμό της.

Στελέχη της επιχείρησης, πέραν του στελέχους – εκπροσώπου της επιχείρησης, επ’ ονόματι του οποίου κατεβλήθη η συνδρομή της ΠΕΣΕΔΕ, μπορούν ωστόσο προαιρετικά να καταβάλλουν προσωπική συνδρομή προς την ΠΕΣΕΔΕ (αυτονόητα μπορούν να εκπροσωπούν τον Σύνδεσμό τους στα Συνέδρια της ΠΕΣΕΔΕ, και να έχουν πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα όργανα της ΠΕΣΕΔΕ).

Επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής με μόνο ένα στέλεχος (πχ ΕΠΕ με ένα στέλεχος) έχουν την ίδια μεταχείριση ως παρ. 1, δηλαδή καταβάλλουν για την ΠΕΣΕΔΕ, 1€ για την εταιρία και μία συνδρομή (70€) για το στέλεχος.

Ατομικές επιχειρήσεις «στελεχωμένες» τυγχάνουν μεταχείρισης, όπως περιγράφεται στην παρ.1. (εκτός από την συνδρομή του 1€ για την εταιρία, που σε αυτή την περίπτωση δεν καταβάλλεται).

Για επιχείρηση, κάθε νομικής μορφής, της οποίας τα στελέχη της, δεν είναι όλα ταμειακά ενήμερα μέλη Συνδέσμων της δύναμης της ΠΕΣΕΔΕ, καθώς και για μεμονωμένα στελέχη, ισχύει η γενική συνδρομή 70€ ετησίως.