Ενιαία Τιμολόγια Έργων

2017

ΥΑ Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων
1. Έργων Οδοποιίας.
2. Υδραυλικών έργων.
3. Λιμενικών Έργων.
4. Οικοδομικών Έργων.
5. Έργων Πρασίνου.
6. Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (Οδοποιίας, Υδραυλικών και Λιμενικών Έργων)

ΦΕΚ Β’ 1746/19-05-2017

 

2015

Συμπλήρωση του πίνακα τιμών των άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ Εργασιών – Η/Μ Εγκαταστάσεις Έργων Οδοποιίας – Εγκαταστάσεις Φωτισμού Οδών

ΑΔΑ Ω75Χ465ΦΘΘ-ΘΦΕ /01.07.2015

 

2014

Τροποποίηση και Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΈΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ

ΦΕΚ 3347Β/12.12.2014

Διορθωτικές επεμβάσεις στα Τιμολόγια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Έργων

ΦΕΚ 1913Β/15.07.2014

Προσθήκη  Άρθρων στα Τιμολόγια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Έργων

ΦΕΚ 1656Β/23.06.2014

 

2013

Προσθήκη – Συμπλήρωση Άρθρου στα Τιμολόγια Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΦΕΚ 3094Β/05.12.2013

Διορθωτικές επεμβάσεις στην απόφαση Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ.

ΦΕΚ 639Β/20.03.2013

Αναπροσαρμογή και συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ.

ΦΕΚ 363Β/19.02.2013

 

2012

Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης “Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ”.

ΦΕΚ 315Β/14.02.2012

 

2011

Τροποποίηση-Συμπλήρωση-Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ“.

ΦΕΚ 2965Β/23.12.2011

Τροποποίηση-Συμπλήρωση-Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης “Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων YΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ“.

ΦΕΚ 2063Β/16.09.2011

 

2010

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

ΦΕΚ 721Β/26.05.2010

Τροποποίηση-διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης “Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων YΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ“.

ΦΕΚ 518Β/26.04.2010

 

2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ.

ΦΕΚ 2630Β/31.12.2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

ΦΕΚ 1661Β/13.08.2009

Τιμολόγια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ Έργων – Αναπροσαρμογή -Φεβρ. 2009.

ΦΕΚ 822Β/04.05.2009

‘Eγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Έργων.

ΦΕΚ 513Β/19.03.2009

Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ.

ΦΕΚ 410Β/06.03.2009

Συμπλήρωση της απόφασης “Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ“.

ΦΕΚ 305Β/19.02.2009

 

2008

Εγκριση Ενιαίου Τιμολογίου Έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ για τα μικρά έργα προϋπολογισμού κάτω των 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.

ΦΕΚ 1189Β/26.06.2008

Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Εργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

ΦΕΚ 918Β/19.05.2008

 

2007

Αναπροσαρμογή και Συμπλήρωση Ενιαίων Τιμολογίων Έργων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.

ΦΕΚ 1584Β/17.08.2007

 

2005

1η Διόρθωση των Ενιαίων Τιμολογίων ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Εργασιών.

ΦΕΚ 573Β/27.04.2005

Έγκριση 2ης Βελτίωσης και Εγκεκριμένων Ενιαίων Τιμολογίων Εργασιών στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Έργων.

ΦΕΚ 440Β/05.04.2005

Τροποποίηση κατηγοριών στα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών για Έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

ΦΕΚ 205Β/17.02.2005

 

2004

Έγκριση Ενιαίου Τιμολογίου ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Εργασιών και 1η βελτίωση των εγκεκριμένων ενιαίων τιμολογίων εργασιών στις κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Εργων.

ΦΕΚ 1939Β/29.12.2004

Έγκριση ενιαίων τιμολογίων, προτύπων τευχών διακηρύξεων και καθορισμός ορίου ποσοστού έκπτωσης.

ΦΕΚ 1556Β/18.10.2004