Διαβουλεύσεις

29/03/2021  Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021- 2025 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών»

Λήξη διαβούλευσης 25/04/2021

Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης εδώ


21/05/2015   Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διατάξεων της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ για τις διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων

Λήξη διαβούλευσης 20/07/2015

Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης εδώ   –   Τα έγγραφα και ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης εδώ


01/04/2015   ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ & 2014/23/ΕΕ) ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ

Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης εδώ

25/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ονοματολογίες, 2. Σήματα, 3. Εκθέσεις δοκιμών, Πιστοποιήσεις και λοιπά αποδεικτικά μέσα, 4. Διοικητική συνεργασία Κρατών Μελών

Λήξη διαβούλευσης 12/06/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

 

20/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Σύγκρουση συμφερόντων 2. Λόγοι αποκλεισμού 3. Πάγιοι όροι  συμμετοχής ενώσεων οικονομικών φορέων

Λήξη διαβούλευσης 12/06/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

12/05/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 2. Δυναμικό σύστημα αγορών 3. Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 4. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι 5. Συμφωνίες – πλαίσιο: γνωστοποίηση  ανάθεσης επιμέρους συμβάσεων

Λήξη διαβούλευσης 05/06/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

 

01/04/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, 2. Ηλεκτρονικοί κατάλογοι, 3. Ηλεκτρονική διαβίβαση/αποστολή γνωστοποιήσεων, 4. Ηλεκτρονική πρόσβαση σε έγγραφα του διαγωνισμού

Λήξη διαβούλευσης 29/05/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

 

08/04/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινωνικές, Περιβαλλοντικές και εργατικές παράμετροι, το νέο ειδικό καθεστώς για τις κοινωνικές, υγειονομικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και άλλες υπηρεσίες

Λήξη διαβούλευσης 29/05/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

22/04/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων, 2. Κοστολόγηση του κύκλου ζωής

Λήξη διαβούλευσης 29/05/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

14/04/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών (ΚΑΑ), 2. Διασυνοριακή ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, 3. Υποδιαίρεση συμβάσεων σε τμήματα (πρόσβαση ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις)

Λήξη διαβούλευσης 29/05/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

07/04/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: 1. Συμπλήρωση/διευκρίνιση πληροφοριών, 2. Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ), 3. Αποδεικτικά μέσα, 4. Επιγραμμικό αποθετήριο πιστοποιητικών (e-Certis), 5. Επίσημοι κατάλογοι οικονομικών φορέων

Λήξη διαβούλευσης 29/05/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

01/04/2015   ΕΝΟΤΗΤΑ: Υπεργολαβία

Λήξη διαβούλευσης 29/05/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

22/04/2015   Ενότητα: Γενικά θέματα τρόπου και μεθοδολογίας ενσωμάτωσης

Λήξη διαβούλευσης 29/05/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ

01/04/2015   Ενότητα: 1. Καθορισμός Κεντρικών Κυβερνητικών Αρχών (Παράρτημα Ι Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) 2. Καθορισμός επαγγελματικών και εμπορικών Μητρώων (Παράρτημα ΧΙ Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)

Λήξη διαβούλευσης 30/04/2015   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ


01/04/2015   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΕΛ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Λήξη διαβούλευσης 30/04/2015

Ο σύνδεσμος της διαβούλευσης εδώ   –   Τα έγγραφα της διαβούλευσης εδώ