Συντελεστές Αναθεώρησης

Καθορισμός συντελεστών αναθεώρησης τιμών δημοσίων έργων, σύμφωνα με την παρ.23 του άρθρου 153 του ν.4412/2016 και αναπροσαρμογή του συντελεστή σ1 σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 153 του ν.4412/2016

Το ΦΕΚ 5983 (20-12-2021) Απόφαση αριθμ. 359881, μπορείτε να δείτε εδώ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 2013

Σύμφωνα με τον ν4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261 -17/12/2014), άρθρο 70, για την περίοδο μετά την 1.1.2013 και εφεξής για την οποία δεν έχουν συνταχθεί και εγκριθεί τα σχετικά Πρακτικά Διαπίστωσης Τιμών, μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων» (ΕΣ ΤΠ & ΤΙΜ ΤΕ), η αναθεώρηση (αύξηση ή μείωση) για κάθε αναθεωρητική περίοδο θα υπολογίζεται με βάση τους Γενικούς Δείκτες Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚΑ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

Το άρθρο 70 από τον ν4313/2014 (ΦΕΚ Α’ 261 -17/12/2014), μπορείτε να δείτε εδώ

Τους Γενικούς Δείκτες Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚΑ) της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορείτε να βρείτε εδώ


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

 ΕΡΓΑ
2012
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΑΤΟΕ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΑΤΕΟ
ΠΑΛΑΙΟ
ΑΤΕΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΑΤΕΠ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΑΤΗΕ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΑΤΛΕ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΤΥΕ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΑΤΑΕ

 

 ΕΡΓΑ
2011
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΠΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

 

 ΕΡΓΑ
2010
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΠΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ
ΑΤΑΕ
ATAE

 

 ΕΡΓΑ
2009
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΠΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

 

ΕΡΓΑ
2008
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΠΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

 

 ΕΡΓΑ
2007
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΠΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

 

 ΕΡΓΑ
2006
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΠΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

 

 ΕΡΓΑ
2005
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΠΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ

 

 ΕΡΓΑ
2004
Α
Β
Γ
Δ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
NEO
ΠΑΛΑΙΟ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ