Οδηγίες ΕΑΑΔΗΣΥ

19/04/2019 ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2210/19-04-2019

«Διευκρινίσεις ως προς το χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του ν. 4605/2019»

 

Διαβάστε την οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ:66ΓΠΟΞΤΒ-Ζ9Κ, πατώντας εδώ.


28/09/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5036/28-09-2018

«Διευκρινίσεις ως προς την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.β των προτύπων διακηρύξεων έργων από ενώσεις οικονομικών φορέων.»

 

Διαβάστε την οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ:67ΨΤΟΞΤΒ-ΩΙΥ, πατώντας εδώ.


28/09/2018 ΓΕΝΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 5035/28-09-2018

«Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού.»

 

Διαβάστε την οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με ΑΔΑ: 6ΔΛΚΟΞΤΒ-ΟΥΨ, πατώντας εδώ.


13/02/2018 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΕΕΣ»

Απόφαση 3/24-01-2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε


14/06/2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 22 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ»

Απόφαση 44/09-06-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Οι επιτρεπτές τροποποιήσεις & η ουσιώδης τροποποίηση της σύμβασης

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ


14/06/2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 21 «Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ»

Aπόφαση 43/31-5-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Έννοια και λειτουργία ανταγωνιστικού διαλόγου

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 69ΦΑΟΞΤΒ-ΨΩ0


14/06/2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 20 «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Aπόφαση 42/30-5-2017 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΩΡΞ3ΟΞΤΒ-9Ρ5


29/01/2018 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 «ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΥ Ι ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 (2Η ΕΚΔΟΣΗ/ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΗ)»

Απόφαση 1/2018 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73


23/01/2017   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 18 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ»

Απόφαση 183/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Οδηγίες συμπλήρωσης των προτύπων τευχών διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 7ΝΚΧΟΞΤΒ-Δ7Β


28/12/2016   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 17 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Απόφαση 181 /2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Σχετικά με την ενίσχυση συμμετοχής των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΩΕ7ΤΟΞΤΒ-Ε7Ω


20/01/2017   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 16 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ»

Απόφαση 180/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Οδηγίες συμπλήρωσης των Προτύπων Τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 7ΥΟ4ΟΞΤΒ-ΚΩΟ


25/11/2016   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15 «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

Απόφαση 161/2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Σχετικά με Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016 η 158/2016 Απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του “Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης” (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών».
Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται η έκδοση Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α αυτής, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, της οποίας η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016.
Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας απόφασης. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


25/04/2016   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 14 «ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Απόφαση 295/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

Σχετικά με τη δυνατότητα δανεισμού ικανότητας τρίτων κατά την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΨΤΜ2ΟΞΤΒ-ΗΞ4


04/03/2016   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 13 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ»

Απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής για τον έλεγχο της καταλληλότητας των οικονομικών φορέων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7


30/12/2015   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ»

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για τη σύνταξη Κατευθυντήριων Οδηγιών με αποδέκτες αρμόδιους δημόσιους φορείς και αναθέτουσες αρχές (αρ. 8 παρ. 2 περ. β΄ υποπ. γγ΄του π.δ/τος 123/2012), συντάχθηκαν Υποδείγματα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης, που αφορούν στις εγγυήσεις που οι αναθέτουσες αρχές / αναθέτοντες φορείς ζητούν από τους προσφέροντες να παράσχουν, κατά τη διενέργεια της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 7ΕΩ5ΟΞΤΒ-ΗΞΘ

Για τη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να δείτε παρακάτω (και να τα μεταφορτώσετε στον η/υ σας) τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών σε επεξεργάσιμη μορφή:

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.


24/12/2015   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 11 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

Με στόχο τη διευκόλυνση του έργου των αναθετουσών αρχών κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, στην παρούσα αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τα κριτήρια ανάθεσης, όπως αποτυπώνεται στην Oδηγία 2004/18/ΕΚ και στην πράξη ενσωμάτωσής της στο ελληνικό δίκαιο (Π.Δ. 60/2007), δίνοντας έμφαση στα σημεία εκείνα τα οποία πρέπει να γνωρίζουν και να λαμβάνουν υπόψη οι αναθέτουσες αρχές κατά τον προσδιορισμό, την επιλογή και την εφαρμογή του προσήκοντος κριτηρίου ανάθεσης (τι οφείλουν να πράττουν και τι να αποφεύγουν – συνήθεις πλημμέλειες).

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ


03/09/2015   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 10 «ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ»

Κατευθυντήρια οδηγία σχετικά με τους όρους εφαρμογής των διατάξεων της υπεργολαβίας κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, με αφορμή θέματα που έχουν ανακύψει κατά τη χρήση των εν λόγω διατάξεων.

Δείτε εδώ την κατευθυντήρια οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ, με ΑΔΑ: 6243ΟΞΤΒ-ΞΧ9


15/07/2015   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (2 ΕΚΔΟΣΗ)  «Απόφαση 37/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων συμβάσεων – Ενημέρωση επί του ν. 4281/2014»

Στις 8 Αυγούστου 2014 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο N. 4281/2014 (Α 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», (εφεξής: «ο νόμος»), στο μέρος Β’ του οποίου περιλαμβάνονται κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Λαμβανομένου υπόψη ότι ο νόμος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης όλων των ειδών δημοσίων συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας σύμβασης και είδους της αναθέτουσας αρχής, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι προβλέπει την σταδιακή θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων αυτού προς τον σκοπό της ομαλής μετάπτωσης στο νέο καθεστώς, κρίνεται απαραίτητη σε πρώτη φάση η ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του νόμου καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5 (2 ΕΚΔΟΣΗ)


15/07/2015   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8   «Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν.4281/2014 (Α΄ 160)»

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με ζητήματα δημοσίων συμβάσεων που αφορούν ιδίως στην ερμηνεία της σχετικής εθνικής νομοθεσίας και του δικαίου της ευρωπαϊκής ένωσης (αρ. 2 παρ. 2 περ. δ΄ ν. 4013/2011), εκδίδουμε την παρούσα κατευθυντήρια οδηγία αναφορικά με την “Εφαρμογή των διατάξεων περί εγγυήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μετά τη δημοσίευση του ν. 4281/2014 (Α΄ 160)”.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 8 


30/06/2015   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9   «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ»

Mε την παρούσα οδηγία επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότερων νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών και αφετέρου να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημοσίων διαγωνισμών.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 9


21/04/2015   Εγκύκλιος της ΕΑΑΔΗΣΥ “Αναθεώρηση προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων Τύπου Α και Β”

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΑΑΔΗΣΥ


21/04/2015   ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ Β’664/21.4.2015) “Έκδοση αναθεωρημένων προτύπων διακηρύξεων συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β”

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΑΑΔΗΣΥ 67/2015 (ΦΕΚ Β’664/21.4.2015)


01/04/2015   ΕΓΓΡΑΦΟ του ΠΡΟΕΔΡΟΥ της ΕΑΑΔΗΣΥ  “Διευκρινισεις ως προς την καταργηση της υποχρεωσης καταβολης μηχανοσημων υπερ ΤΣΜΕΔΕ στις διαδικασιες αναθεσης συμβασεων εργων, συμφωνα με τις διαταξεις του ν. 4254/2014”

ΕΓΓΡΑΦΟ 1472/01-04-2015 ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΑΑΔΗΣΥ


17/02/2015   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7   «ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ»

Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων δημοσίων συμβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7


03/11/2014   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6   «ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α ΚΑΙ Β ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4250/2014, 4278/2014 ΚΑΙ 4281/2014»

Οδηγίες για την προσαρμογή του περιεχομένου των όρων των διακηρύξεων δημοπράτησης συμβάσεων δημοσίων έργων τύπου Α και Β.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 6


03/11/2014   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5   «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ Ν. 4281/2014»

Ενημέρωση σχετικά με τον σκοπό και το περιεχόμενο του Μέρους Β “Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών” του ν. 4281/2014 καθώς και την αποσαφήνιση του τρόπου και του χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων αυτού.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 5


20/10/2014   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 4   «ΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

Οδηγίες για την τήρηση διατυπώσεων δημοσιότητας κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 4


30/07/2014   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3   «Η συμφωνια-πλαισιο στις δημοσιες συμβασεις»

Οδηγίες για τη χρήση της συμφωνίας-πλαίσιο στις δημόσιες συμβάσεις.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 3


23/07/2014   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 2   «Συνταξη διακηρυξεων και τευχων διαγωνισμου προς αποφυγη συνηθων πλημμελειων των ορων αυτων»

Οδηγίες για να αποφεύγονται συχνά λάθη / πλημμέλειες, κατά τη σύνταξη διακηρύξεων.

Το κείμενο της Οδηγίας αποτυπώνεται και σε μορφή πίνακα με όμοιο περιεχόμενο


30/12/2013   ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1   «Διαδικασια εκδοσης αποφασης ΕΑΑΔΗΣΥ για παροχη συμφωνης γνωμης για την προσφυγη σε διαδικασια διαπραγματευσης»

Διαδικασία έκδοσης απόφασης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επί αιτημάτων αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων περί παροχής σύμφωνης γνώμης για την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του αρ. 2 παρ. 2 περ. (γ) υποπερ. (δδ) Ν.4013/2011.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2014 ισχύουν τα νέα κατώτατα χρηματικά όρια σύμφωνα με τον Κανονισμό EE 1336/2013.

Μπορείτε να δείτε περισσότερα για τα κατώτατα όρια, στο ενημερωτικό έγγραφο του Προέδρου της Αρχής με ΑΔΑ : ΒΙ6ΝΟΞΤΒ-ΕΨ4.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 1