Εγγραφείτε στο ΕΣΗΔΗΣ

Το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που αναπτύσσεται στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Γ.Γ.Ε.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και μέσω αυτού θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά όλη η διαγωνιστική διαδικασία και η παρακολούθηση μίας δημόσιας σύμβασης με προϋπολογισμό 60.000 ευρώ και άνω άνευ ΦΠΑ. Ειδικότερα το σύστημα διαθέτει ήδη λειτουργίες που αφορούν την κατάρτιση και δημοσίευση της διακήρυξης ενός διαγωνισμού, την υποβολή των προσφορών από τους υποψήφιους αναδόχους, την αξιολόγηση και την κατακύρωση της σύμβασης.

Παράλληλα θα διατίθενται επιπλέον λειτουργίες όπως η εκτέλεση και παρακολούθηση της σχετικής σύμβασης, η ηλεκτρονική παραγγελία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση και η ηλεκτρονική πληρωμή. Επιπρόσθετα το σύστημα αυτό προσφέρει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου να εφαρμόσουν νέες τεχνικές στις διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων, όπως είναι ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός, τα δυναμικά συστήματα αγορών, ο ανταγωνιστικός διάλογος και η συμφωνία – πλαίσιο. Στην αντίστοιχη διαδικτυακή πύλη (portal) www.promitheus.gov.gr παρέχονται όλες οι σχετικές πληροφορίες και αναρτώνται οι νόμοι, οι εγκύκλιοι, οι οδηγίες και οι λοιπές ανακοινώσεις.

Παράλληλα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα πέραν της ηλεκτρονικής διεξαγωγής διαγωνιστικών διαδικασιών, εκτελούνται επιχειρησιακές διαδικασίες που συνδέονται με τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα: (α) η σύνταξη και η έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών (ΕΠΠ), (β) η σύνταξη και η έγκριση του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) και (γ) η ηλεκτρονική εγκριτική ροή σχετικών εγγράφων/διαδικασιών.

Το ΕΣΗΔΗΣ συστάθηκε με το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/2013), με τον οποίο τέθηκε το πλαίσιο αλλά και το αρχικό χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ καθορίστηκαν με τη με αριθμό Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β/2013) υπουργική απόφαση, η οποία παραμένει σε ισχύ.

Μετά την έκδοση του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/2014), το θεσμικό πλαίσιο που διέπει πλέον τη λειτουργία του ΕΣΗΔΗΣ είναι τα άρθρα 134-138 του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με το άρθρο 201 παρ. 3 του Ν. 4281/2014 και την απόφαση 22015/406/2015 (ΦΕΚ 330/Β/2014) του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, οι ημερομηνίες υποχρεωτικής χρήσης του ΕΣΗΔΗΣ έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

 
Κεντρική Διοίκηση
Κεντρική Κυβέρνηση
Γενική Κυβέρνηση
Σύνολο δημοσίου τομέα
Προμήθειες
01/07/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2015
Υπηρεσίες
01/07/2014
01/10/2014
01/10/2014
01/10/2015
Μελέτες
01/07/2015
01/07/2015
01/07/2015
01/10/2015
Δημόσια έργα
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015
01/12/2015

Επισημαίνεται ότι η έκδοση του ν. 4320/2015, που μεταθέτει την έναρξη ισχύος διατάξεων του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014, δεν επηρεάζει την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πρώτο βήμα είναι η εγγραφή στο ΕΣΗΔΗΣ. Για την εγγραφή θα χρειασθείτε τους κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet. Μετά την εγγραφή θα παραλάβεται email με τους κωδικούς πρόσβασης στο ΕΣΗΔΗΣ.

Μεταξύ άλλων, οι χρήστες του ΕΣΗΔΗΣ έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για όλες τις προκηρύξεις/ διακηρύξεις διαγωνισμών μέσω μίας ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης (Portal), να κάνουν αποτελεσματική αναζήτηση και να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και πλειστηριασμούς. Επιπλέον προβλέπεται η σταδιακή απλοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής και υποβολής δικαιολογητικών σε έναν δημόσιο διαγωνισμό μέσα από την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας ανάμεσα στο ΕΣΗΔΗΣ και τα συστήματα άλλων Δημοσίων Φορέων (π.χ. ΓΓΠΣ, IKA, ΓΕΜΗ κλπ.)


Δεύτερο βήμα είναι να κάνουμε παραμετροποίηση του Profil μας, ώστε να έχουμε πρόσβαση στις διακηρύξεις που μας ενδιαφέρουν.

Αφού συνδεθούμε στο ΕΣΗΔΗΣ με τους κωδικούς που μας έχουν αποσταλλεί στο email, πηγαίνουμε στο Profil μας και επιλέγουμε τα είδη των έργων, υπηρεσιών και προμηθειών που μας ενδιαφέρουν. Το αίτημά μας επιβεβαιώνεται από τον διαχειριστή του ΕΣΗΔΗΣ συνήθως εντός 24 ωρών. Τώρα έχουμε πρόσβαση στις διακηρύξεις που μας ενδιαφέρουν.


Τρίτο βήμα είναι η απόκτηση ψηφιακής υπογραφής. Αυτό περιλαμβάνει:

1. Παραγγελία βασικού εξοπλισμού (stick) USB TOKEN.

2. Διαδικασία έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού.

Πρώτα θα χρειαστεί να εγγραφείτε στην πύλη ΕΡΜΗΣ. Εφόσον ολοκληρωθεί και επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας, θα πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικό αίτημα για έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού μέσω της πύλης του ΕΡΜΗΣ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ -> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ -> ΥΠΟΒΟΛΗ). Στην συνέχεια θα πρέπει να προσέλθετε σε ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με μια φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας και μια προσυμπληρωμένη αίτηση για έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών.

Αίτηση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών.

(Στην αίτηση είναι υποχρεωτικό να αναγράφονται το όνομα χρήστη στην πύλη ΕΡΜΗΣ και ο σειριακός αριθμός του USB TOKEN).

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση σας στο Κ.Ε.Π. και σε σύντομο χρονικό διάστημα, το ψηφιακό πιστοποιητικό θα είναι διαθέσιμό για παραλαβή μέσω της πύλης ΕΡΜΗΣ (ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ -> ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ). Σε αυτό το σημείο θα εμφανιστεί ένας μυστικός αριθμός, που δεν πρέπει να χαθεί, θα σας χρειαστεί και στην διαδικασία παραλαβής καθώς και  για μελλοντική χρήση (ανάκληση κτλ).

3. Προετοιμασία υπολογιστή με ψηφιακά πιστοποιητικά για την εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής στο USB TOKEN.

4. Εγκατάσταση συμβατών οδηγών (drivers) του USB TOKEN  ανάλογα με το  λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μας.

5. Παραλαβή – Εγκατάσταση της ψηφιακής υπογραφής στο USB TOKEN.

6. Εγκατάσταση προγραμμάτων για χρήση και διαχείριση της ψηφιακής υπογραφής.

Τα βήματα 3,4,6 πρέπει να γίνουν σε όλους τους υπολογιστές που θα κάνουμε χρήση της ψηφιακής υπογραφής

Τι είναι η ψηφιακή υπογραφή μπορείτε να δείτε εδώ.

Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με την ΠΕΣΕΔΕ ή κατάλληλο προμηθευτή.


Τέλος αφού έχετε εγγραφεί στο ΕΣΗΔΗΣ και έχετε αποκτήσει ψηφιακή υπογραφή, μπορείτε να πάρετε μέρος σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς.

Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφοράς