Εθνική νομοθεσία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  Νόμος 4938/2022 (ΦΕΚ 109 Α’/06.06.2022) με τίτλο: «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών και λοιπές διατάξεις».

Άρθρα άμεσου ενδιαφέροντος: Άρθρο 152 – Τρόπος υπολογισμού αξίας και πληρωμής πρώτων υλών, Άρθρο 153 – Επείγουσες ρυθμίσεις για την εκτέλεση συμβάσεων δημοσίων έργων, Άρθρο 154 – Καταβολή πριμ έγκαιρης παράδοσης έργου

Για να διαβάσετε πατήστε εδώ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως  Νόμος 4903/2022 (ΦΕΚ 46 Α’/05.03.2022) με τίτλο: «Πρότυπες προτάσεις για έργα υποδομής και λοιπές επείγουσες διατάξεις»

Για να διαβάσετε πατήστε εδώ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4782 (ΦΕΚ 36 / 09-03-2021) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Μπορείτε να διαβάσετε το Νόμο Υπ’αριθμ. 4782/2021, πατώντας εδώ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ.71 ( ΦΕΚ 112 Α /03-07-2019) με τίτλο: Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων , μελετών, τεχνικών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

Μπορείτε να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ71/2019, πατώντας εδώ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4412( ΦΕΚ 147/08-08-2016) με τίτλο: « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, πατώντας εδώ

Νόμος 4412/2016 μετά Νόμου 4287/2021 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ

Μπορείτε να διαβάσετε την Κωδικοποίηση του Νόμου  4412/2016 μετά 4287/2021 από τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΣΕΔΕ κ. Σωτήριο Ν. Μπρέγιαννο πατώντας εδώ

Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του θεσμικού πλαισίου του Νόμου 4412 /2016 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ πατώντας εδώ