Εθνική νομοθεσία

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4782 (ΦΕΚ 36 / 09-03-2021) με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»

Μπορείτε να διαβάσετε το Νόμο Υπ’αριθμ. 4782/2021, πατώντας εδώ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Προεδρικό Διάταγμα Υπ’ Αριθμ.71 ( ΦΕΚ 112 Α /03-07-2019) με τίτλο: Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων , μελετών, τεχνικών και λοιπόν συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)

Μπορείτε να διαβάσετε το Προεδρικό Διάταγμα ΠΔ71/2019, πατώντας εδώ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Νόμος Υπ’ Αριθμ. 4412( ΦΕΚ 147/08-08-2016) με τίτλο: « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

Μπορείτε να διαβάσετε το νόμο, πατώντας εδώ

Νόμος 4412/2016 μετά Νόμου 4287/2021 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΔΕ

Μπορείτε να διαβάσετε την Κωδικοποίηση του Νόμου  4412/2016 μετά 4287/2021 από τον Νομικό Σύμβουλο της ΠΕΣΕΔΕ κ. Σωτήριο Ν. Μπρέγιαννο πατώντας εδώ

Για να διαβάσετε τα περιεχόμενα του θεσμικού πλαισίου του Νόμου 4412 /2016 επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ πατώντας εδώ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3669/2008 Ενημερωμένος μέχρι και με τον Ν. 4313/2014

(Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων ΦΕΚ Α’ 116/18.6.2008)

Για να διαβάσετε πατήστε εδώ