Εργοληπτικά

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης οι κάτωθι Κανονισμοί :Α) υπ' αριθμ 2015/2342 της Επιτροπής (EE L 330/18) της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου2015 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου όσον αφορά στα κατώτατα όρια εφαρμογής κατά τις...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Ενημέρωση επί της Νομοθεσίας απο τον Νομικό Σύμβουλο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κ. Γακίδη Αναστάσιο θα διαβάσετε εδώ.Εδώ θα βρείτε το έντυπο Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης & το έντυπο Οικονομικών Συμφερόντων.Οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων υποβάλλονται ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως (καθημερινά από 10:00 έως 20:30 και Σάββατο...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

18η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων - 1000η Συνεδρίαση ΔΣ της ΠΕΣΕΔΕ11 & 12 Δεκεμβρίου 2015, Domotel Xenia Βόλος...

ΕΑΑΔΗΣΥ: Σύμφωνη γνώμη 17/2015 για:«Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/2005 καθώς και των δημόσιων συμβάσεων εκτέλεσης έργων.»έως 30/04/2017Την Γνώμη ΕΑΑΔΗΣΥ 17/2015 θα βρείτε εδώ...