Εργοληπτικά

Το 156ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαπιστώσεως Βασικών Τιμών Δημοσίων Έργων (ΕΔΤΔΕ) βρίσκεται εδώ.- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Δ' 20122. ΣΥΜΒΟΛΑ3. ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ4. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚ. ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝ.5. ΑΤΟΕ6. ΑΤΕΟ7. ΑΤΛE8. ΑΤΥΔΡ9. ATHE10.  ΠΡΣ-ΑΤΑΕ11. Ν.ATEΠ12 ΠΙΝΑΚΑΣ 1α12.1 ΠΙΝΑΚΑΣ 1α-Α' - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ12.2 ΠΙΝΑΚΑΣ 1α-B'-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ12.3...

Συνεχίζει να δέχεται σχόλια η Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της πρότασης Σχεδίου Νόμου «Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»Η σχετική επιστολή της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων βρίσκεται εδώ...

Η σχετική επιστολή βρίσκεται εδώ....

Απαράδεκτη και αναχρονιστική η πρόταση Σχεδίου Νόμου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου κανονιστικού και θεσμικού πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» - Παρατηρήσεις της ΠΕΣΕΔΕΑπαράδεκτη και αναχρονιστική η πρόταση Σχεδίου Νόμου της'Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων «Για...