Εργοληπτικά

Το "ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣΠΡΟΣΦΟΡΕΣ (άρθρο 88 του ν. 4412/2016) ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" θα βρείτε εδώ.Την Εισήγηση της "Ομάδας Εργασίας 2 Κατασκευές" της Γ.Γ. Υποδομών θα βρείτε εδώ.Την απάντηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με την αξιολόγηση...

 Το έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα:«Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων άνω των ορίων και κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016 (Α 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Την Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ δημοσιευμένη στο ΦΕΚ 4269 Β'/30-12-2016 θα βρείτε εδώ.Το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης (τύπου Β') για έργα κάτω των ορίων θα βρείτε εδώ.Το Πρότυπο Τεύχος Διακήρυξης (τύπου Α') για έργα άνω των ορίων θα βρείτε εδώ....

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτουργία της Διεύθυνσης Εγγυοδοσίας του νέου "ΤΜΕΔΕ" (πρ. ΤΣΜΕΔΕ) διακόπτεται μέχρι την Δευτέρα 9-1-2017Εδώ θα βρείτε την σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του ΤΜΕΔΕ κου Κ. Μακέδου...

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέχρι την 16/1/2017 οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν θα μπορούν να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους ηλεκτρονικά (πχ έκδοση ενημερότητας)Εδώ θα βρείτε την σχετική εγκύκλιο του Υφυπουργού ΥΠΕΚΑΚΑ κου Α. Πετρόπουλου....