Εργοληπτικά

20η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων της ΠΕΣΕΔΕ - 9 Δεκεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο του Τ.Ε.Ε., Νίκης 4 (1ος όροφος), στην Αθήνα...

Την επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ με θέμα:"Ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων κατά της γενικευμένης «νόμιμης» χειραγώγησης αναθέσεων Δημόσιων συμβάσεων με εισαγωγή φωτογραφικών διατάξεων «τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας» στις διακηρύξεις" θα την διαβάσετε εδώ....

Βοήθημα με την επιμέλεια του Τ. Γακίδη, με ευρετήριο-διάγραμμα ύλης, με δυνατότητα αναζήτησης:ΝΟΜΟΣ 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147/8.8.2016) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει μετά τους Νόμους: 4430/2016, 4431/2016, 4441/2016, 4446/2016, 4447/2016, 4456/2017, 4465/2017, 4468/2017, 4469/2017, 4472/2017, 4478/2017,...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Το Ψηφισθέν Νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξής με τίτλο:Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις,θα το διαβάσετε εδώ.Σημ.: Στο άρθρο 107 προβλέπονται τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 και υπάρχει και αναφορά για την υπογραφή των ΤΕΥΔ και ΕΕΕΣ....