Εργοληπτικά

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξής με τίτλο:Άσκηση υπαιθρίων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις, θα το διαβάσετε εδώ.Σημ.: Στο άρθρο 107 προβλέπονται τροποποιήσεις του Ν.4412/2016 και υπάρχει και αναφορά για την υπογραφή των ΤΕΥΔ και ΕΕΕΣ....

Το δελτίο τύπου του ΤΕΕ με θέμα «ONEclickLIS - ενιαίος ψηφιακός χάρτης: λύση για κάθε είδους επένδυση στη χώρα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει ο Γ. Στασινός» θα το διαβάζεται εδώ....

Το δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών για την Κατάθεση Προσχεδίου Κρατικού Προϋπολογισμού 2018 θα το διαβάσετε εδώ.Το Προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού για το έτος 2018 θα το βρείτε εδώ....

Το δελτίο τύπου του ΤΕΕ με θέμα ''Ευκαιρίες απασχόλησης και τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα της ενέργειας και ιδιαίτερα του φυσικού αερίου – Σημαντικές παρουσίες στο ATHENS ENERGY GAS FORUM 2017 του ΤΕΕ'' θα το διαβάσετε εδώ.Φωτογραφίες από το ATHENS ENERGY GAS FORUM 2017 του ΤΕΕ θα...

Την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 34/2017 Γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ  επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τίτλο “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε).” θα βρείτε εδώ...