Εργοληπτικά

Το Σχέδιο Νόμου με τίτλο:Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξειςθα το διαβάσετε έδω....

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων έργων, μελετών και...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018.Συγκεκριμένα η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:1) Το άρθρο 4 (άρθρο 5 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR»...

Το έγγραφο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους με θέμα:«Κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ, ΕΤΑΚΔΕ και ΕΜΠ που προκαταβάλουν οι ανάδοχοι, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 του ν.4393/2016»θα το διαβάσετε εδώ ...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...