Εργοληπτικά

Ψηφίσθηκε η αναστολή ισχύος του ν4281/14 έως 31/12/2015Ψηφίσθηκε η αναστολή ισχύος του ν4281/14 έως 31/12/2015 ως τροπολογία του νομοσχεδίου "Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση τηςΚυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις", άρθρο 37. Συγκεκριμένα αναφέρεται:Άρθρο...

Μετάθεση της ημερομηνίας έναρξης της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για δημόσιες συμβάσεις μελετών και εκτέλεσης έργων: ΥΑ 22015/406 (ΦΕΚ β'/330/10-03-2015)Η υποχρεωτική χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μετατίθεται για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, για τις δημόσιες συμβάσεις μελετών για την 01.07.2015 και για όλους τους φορείς της...

Aναγκαιότητα άμεσης ανάκλησης – κατάργησης σειράς αντιαναπτυξιακών νομοθετημάτων που οδηγούν σε εξανδραποδισμό τις μικρομεσαίες κατασκευαστικές επιχειρήσεις στα Δημόσια έργαΕπιστολή της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Kον Γεώργιο Σταθάκη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Κον Χρήστο Σπίρτζη.Η σχετική επιστολή...

Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)-Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥΗ σχετική οδηγία βρίσκεται εδώ....

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Νο93 "Το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησης για τα Δημόσια έργα"ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Νο93"Το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησης για τα Δημόσια έργα"Ξεφυλλίστε το ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΝ ΒΗΜΑ Νο93 εδώ:...

Παρέμβαση της ΠΕΣΕΔΕ προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κον Δημήτριο Στρατούλη για να επιλυθεί το πρόβλημα έκδοσης εγγυητικών επιστολώνΗ σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ....

Διχαστική και διασπαστική κίνηση της ηγεσίας του ΣΑΤΕ στην Ανατολική Μακεδονία & Θράκη - Αποδυνάμωση της ενότητας των εργοληπτικών επιχειρήσεων επιδιώκει η ηγεσία του ΣΑΤΕΗ σχετική επιστολή της ΠΕΣΕΔΕ βρίσκεται εδώ....