Εργοληπτικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣχετικά με την πρόσκληση της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017(Άρθρο 118, παρ. 5 Ν.4412/2016)Όσοι από τους ενδιαφερόμενους υπέβαλλαν την αίτησή τους στο E-mail που αναγραφόταν στην πρόσκληση και δεν έχουν...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4468/2017 (Α΄61) «Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. "Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης" και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 11 του οποίου προβλέπεται τροποποίηση του άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 4412/2016 (ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες) και ο ν.4469/2017 (Α' 62) «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», στο...

Παρακαλούμε όπως αναρτηθεί άμεσα το ως άνω έγγραφο, στην ιστοσελίδα σας και να ενημερωθούν αρμοδίως τα μέλη σας με κάθε πρόσφορο μέσο. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΓια την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2017 (βάσει της παρ.5 του...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ IV (ΑΕΠΠ)Δημοσιεύθηκε ο ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47) με το άρθρο 54 του οποίου δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV  του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συνεδρίες για την ορθή συμπλήρωση του Τ.Ε.Υ.Δ., καθώς και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ....