Εργοληπτικά

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

ΕΑΑΔΗΣΥ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ IV (ΑΕΠΠ)Δημοσιεύθηκε ο ν. 4465/2017 (ΦΕΚ Α΄47) με το άρθρο 54 του οποίου δίδεται παράταση στην έναρξη ισχύος του Βιβλίου IV  του ν. 4412/2016 (έννομη προστασία - ΑΕΠΠ) μέχρι 31/5/2017 και αντίστοιχη παράταση στην κατάργηση του...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Συνεχίζονται οι ενημερωτικές συνεδρίες για την ορθή συμπλήρωση του Τ.Ε.Υ.Δ., καθώς και τα εκπαιδευτικά σεμινάρια για την χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ....

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...