Εργοληπτικά

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Τα “Ηλεκτρονικά Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων έργων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)”, όπως διαμορφώνονται με τον ν.4472/17...

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν. 4472/2016 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4412/2016Σε συνέχεια έκδοσης και δημοσίευσής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του νόμου 4472/2017 (Α΄74), σας ενημερώνουμε ότι, μεταξύ άλλων, στο νόμο αυτό περιλαμβάνονται οι κάτωθι διατάξεις που αφορούν σε ζητήματα δημοσίων συμβάσεων :Άρθρα 21 έως...

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΑΣ ΥΑ ΓΙΑ ΚΗΜΔΗΣΣας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β/1781).Σημειώνεται ότι με τη δημοσίευση της ΥΑ, καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α'74/19-05-2017 το πολυνομοσχέδιο Ν. 4472/2017 Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις.Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για...

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζομένων Γενικής Γραμματείας Υποδομών, αποφάσισε ομόφωνα, κατά την έκτακτη συνεδρίασή του στις 15 Μαΐου 2017, να προκηρύξει απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την λειτουργία των Επιτροπών της Διεύθυνσης Μητρώων τηςΓενικής Γραμματείας Υποδομών, από τη...