Εργοληπτικά

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 379 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 διέπουν τις διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και συμβάσεων έργων, μελετών και...

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν οι Κανονισμοί που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ από 1/1/2018.Συγκεκριμένα η οδηγία 2014/24/ΕΕ τροποποιείται ως εξής:1) Το άρθρο 4 (άρθρο 5 ν. 4412/2016) τροποποιείται ως εξής:α) στο στοιχείο α), το ποσό «5 225 000 EUR»...

Το έγγραφο του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους με θέμα:«Κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΤΠΕΔΕ, ΕΤΑΚΔΕ και ΕΜΠ που προκαταβάλουν οι ανάδοχοι, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 του ν.4393/2016»θα το διαβάσετε εδώ ...

Αναρτήθηκε στο Αρχείο Νομοθεσίας [ πατήστε για εμφάνιση]...

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου:«Σύσταση του Οργανισμού Εθνικού Κτηματολογίου»Οι απόψεις και οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για τη βελτίωση των προτεινόμενων ρυθμίσεων.Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 15:00.Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ. ...

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 48 και 280 του ν. 4412/2016, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς λαμβάνουν μέριμνα για την αποφυγή των διακρίσεων μεταξύ των υποψηφίων ή προσφερόντων και τη μη παρεμπόδιση του ανταγωνισμού, λόγω της εμπλοκής αυτών στην προετοιμασία της διαδικασίας ανάθεσης.Επίσης οι αναθέτουσες...