ΕΔΕ Tag

Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173Α΄/30-9-2010): Eπέρχονται σημαντικές τροποποιήσεις στο ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178Α΄/8-9-1997), σχετικά με την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθήνα , 17...

Τα σχετικά δημοσιεύματα βρίσκονται εδώ....

Το σχετικό κείμενο των κ. Γακίδη και Κυριακίδη βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό Δελτίο Τύπου της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ. Το σχετικό Δελτίο Τύπου του Τ.Ε.Ε. βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο του Υ.ΕΘ.Α. καθώς και η ερώτηση του Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. βρίσκονται εδώ....