Επικαιρότητα

Πλήρης έλεγχος σε καταθέσεις και κινήσεις λογαριασμών για φυσικά και νομικά πρόσωπα Η ενημέρωση από το TAXHEAVEN εδώ (ΠΟΛ 1033/28-01-2014)...

Επιτροπή Ανταγωνισμού αριθμ. γνωμοδότησης 34/23.1.2014 (ΦΕΚ 176/30-01-2014) Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του ν. 3959/2011 επί των σχεδίων νόμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού...

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συμπληρωματικό του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013» που έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και περιεκτικό: •...

Η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ. Η σχετική πρόσκληση σε συνεδρίαση προς τα μέλη της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων βρίσκεται εδώ....

Η πρόταση ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.) για νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων Δημοσίων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών εδώ...

Η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ....