Επικαιρότητα

... και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής Μ.Ε.ΕΠ. και άλλες διατάξεις.» όπως κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 97 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 τ. ΑΆ / 18-06-2008). Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Δημόσια Διαβούλευση για το σχέδιο νόμου του Υπ. ΥΠΟΜΕΔΙ: «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και δημοσίων έργων» έως 07-04-2014 ¶ρθρο 55 – Δείκτες Βιωσιμότητας ¶ρθρο 56 – Έλεγχος εγγυητικών επιστολών ¶ρθρο 57 – Περιστασιακή απασχόληση ¶ρθρο 58 – Εγγραφή στα έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού...