Επικαιρότητα

ΑΤΗΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Ηλεκτρομηχανολογικών,4o Τρίμηνο του 2007 AtaAthe200704.zip ΑΤΕΠ,Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων,4o Τρίμηνο του 2007 AtAtep200704.zip ΑΤΕΟ (ΝΕΟ),Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Οδοποιΐας,4o Τρίμηνο του 2007 SAAteoneo200704.zip ΑΤΑΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Έργων Αναδασώσεων,4o Τρίμηνο του 2007 ΑtΑtae200704.zip ΑΤΛΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Λιμενικών,4o Τρίμηνο του 2007 ΑtΑtle200704.zip ΑΤΟΕ,Αναλυτικά Τιμολόγια Οικοδομικών...

Εγκ. 7 'Αποδοχή της αριθμ. 470/2007 γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών'...