Επικαιρότητα

Ο παρών Οδηγός αποτελεί ένα χρηστικό εργαλείο, συμπληρωματικό του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007- 2013» που έχει ως βασικό στόχο να παρουσιάσει με τρόπο κατανοητό και περιεκτικό: •...

Η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ. Η σχετική πρόσκληση σε συνεδρίαση προς τα μέλη της Επιτροπής Διαπιστώσεως Τιμών Δημοσίων Έργων βρίσκεται εδώ....

Η πρόταση ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχης Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.) για νέο ενιαίο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης συμβάσεων Δημοσίων έργων, προμηθειών & υπηρεσιών εδώ...

Η κοινή επιστολή των Εργοληπτικών Οργανώσεων βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό γνωμοδοτικό σημείωμα βρίσκεται εδώ....