Φορολογικά

Σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κ.Β.Σ., πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου, εφ’  όσον με την εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη ή αυτή εκδίδεται κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου, για την οποία λαμβάνονται υπ’...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ   Α.Π. 1096604/12.10.2007 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 39 του ν.1914/1990, (Φ.Ε.Κ. ...

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ ΜΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2523/1997 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ. 1113/10.10.2007              Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το ανωτέρω θέμα εκδόθηκε η αριθ....

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛ.1112/5.10.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.(Ν. 2859/2000), και ειδικότερα: α) τις διατάξεις της περίπτωσης δ’...

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛ. 1109/20.9.2007 Σχετικά με τo ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τα 171217 31.8.2007, 171218 31.8.2007, καθώς και τα 171441 6.9.2007, και 171442 6.9.2007  έγγραφα του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η λειτουργία του συστήματος...

  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Π.Δ.186/1992 (Κ.Β.Σ.) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2006 ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Κ.Β.Σ.   ΠΟΛ. 1103/5.9.2007   Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της υποπερ. γε' της περ....

  Παράταση προθεσμιών υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων χρεών και αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών όλων των επιχειρήσεων (Φυσικών και Νομικών προσώπων) που έχουν την έδρα της επαγγελματικής του εγκατάστασης στους νομούς Αρκαδίας, Ευβοίας, Ηλείας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.  ...

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων, παράταση καταβολής βεβαιωμένων οφειλών και αναστολή είσπραξης των ληξιπροθέσμων οφειλών όλων των Φυσικών και Νομικών προσώπων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και ρύθμιση αυτών. Διαβάστε την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με αρ. 1100  εδώ  ...