Φορολογικά

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1086/2013 του Υπ. Οικ. με θέμα: 'Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.5 του 1ου άρθρου της από 30.04.2012 Πράξης Νομ. Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 & 4071/2012» (ΦΕΚ Α΄103)...

...και των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ έτους 2012. Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Απόφαση Υπ. Οικ. ως Π.Δ. με θέμα: 'Τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ.Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο' Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος  που αφορά το ΕΕΗΔΕ και το ΕΤΑΚ για τις μεταβιβάσεις ακινήτων βρίσκεται εδώ....