Φορολογικά

Το Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΣΤ.Α. βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

....φορολογικών υποθέσεων και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις, καθώς και περί υποβολής ειδικού σημειώματος για τη δήλωση της λήψης ή έκδοσης μή νόμιμων φορολογικών στοιχείων' Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1137/2010 του Υπ. Οικονομικών με θέμα: 'Περιεχόμενο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος για την περαίωση των ανεξέλεγκτων υποθέσεων που υπάγονται στη ρύθμιση του Κεφαλαίου Α' του ν.3888/2010, χρόνος, τρόπος, και διαδικασία έκδοσης και τυχόν.. ...

...ανέλεγκτες υποθέσεις, καθώς και περί υποβολής ειδικού σημειώματος για τη δήλωση της λήψης ή έκδοσης μη νομίμων φορολογικών στοιχείων.' Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....