Φορολογικά

Μετά από προφορικά και γραπτά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με τον προσδιορισμό του πραγματικού κόστους κατασκευής τεχνικού έργου με την εγκύκλιο με Α.Π. 1046726/22.4.2008 ορίζονται τα ακόλουθα : 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ....

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές – Αποζημιώσεις 1. Η αποζημίωση για κάλυψη αποθετικής ζημίας (διαφυγόντος κέρδους) που επιδικάζεται σε βάρος επιχείρησης με απόφαση διαιτητικού δικαστηρίου, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. (1011706/10109/Β0012/14-2-2003) 2. Η αποζημίωση που καταβάλει επιχείρηση σε κληρονόμους φονευθέντος από πτώση - συνεπεία σεισμού -...

Μετά από ενέργειες της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. με την Α.Π. 1019729/303/Α0012/25.2.2008 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του Ν. 2238/1994, που λήγει στις 3 Μαρτίου 2008 ορίζεται η 17η Μαρτίου 2008. Η υποβολή...

Με την ΠΟΛ. 1038/22.2.2008 δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων φορολογίας εισοδήματος Ε3 και Ε5. Αναλυτικά οι οδηγίες αυτές έχουν ως ακολούθως : Α) ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Ε3) 1. Με την 1096012/1872/Α0012/8.10.2007 διαταγή μας καθορίστηκαν τα ποσά καθαρού εισοδήματος που αντιστοιχούν στα εφάπαξ...

 Παρατάθηκε η προθεσμία για τη σύνταξη της απογραφής μέχρι την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008. Η παράταση αυτή αφορά όλους τους υπόχρεους και ειδικότερα : α) Τους τηρούντες βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. οι οποίοι μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία υποχρεούνται να καταχωρήσουν την απογραφή ποσοτικά και...

Οδηγός για τη σύνταξη απογραφής από τις τεχνικές επιχειρήσεις Επιμέλεια : Γιώργος Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. 1. Ισχύουσες διατάξεις σχετικά με την απογραφή των εμπορευσίμων περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Β’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 1.1. Γενικά Οι επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία...

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τις πιο πάνω επιχειρήσεις και τον τρόπο σύνταξης της απογραφής των αποθεμάτων τους, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: Α. Υποχρέωση σύνταξης απογραφής από τις τεχνικές και οικοδομικές επιχειρήσεις με...

Φορολογικός οδηγός οικονομικού έτους 2008 τεχνικών επιχειρήσεων δημοσίων έργων. Κατεβάστε το σχετικό κείμενο εδώ To κείμενο θα αποσταλλεί στους συνδέσμους της ΠΕΣΕΔΕ και θα διανεμηθεί στα μέλη....