Φορολογικά

Οι τεχνικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 3296/2004. Συνεπώς για τις ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους τους υπάγονται σε τακτικό φορολογικό έλεγχο...

Με την απόφαση Α.Π. 1120098/14.12.2007, παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι την 18.1.2008, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων....

ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για’ της...

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περιπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση τα εισοδήματα που αναφέρονται...

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 3% σε περίπτωση εισφοράς αναληφθέντος έργου σε εταιρεία ή κοινοπραξία, ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ1080/30.3.2001 διαταγή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Δηλαδή, όταν εισφέρεται δημόσιο τεχνικό έργο σε κοινοπραξία ή σε...

Με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων που υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων τηρεί για κάθε μηχάνημα βιβλίο έργων, στο...

Με τροπολογία προσθήκη που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2008», στις 6.11.2007 από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, προβλέπονται τα ακόλουθα : Ανακτάται το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων των άρθρων 2 και...

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων, λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα τα οποία πιστοποιούνται εντός της χρήσης με τους οικείους λογαριασμούς. Τα ανταλλάγματα αυτά μειώνονται κατά τα ποσά των εγγυήσεων καλής...

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 (πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3522/2006), αν οι δαπάνες κατασκευής, που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της τεχνικής...