Φορολογικά

Με τροπολογία προσθήκη που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2008», στις 6.11.2007 από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, προβλέπονται τα ακόλουθα : Ανακτάται το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων των άρθρων 2 και...

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Ως ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων, λαμβάνονται τα εργολαβικά ανταλλάγματα τα οποία πιστοποιούνται εντός της χρήσης με τους οικείους λογαριασμούς. Τα ανταλλάγματα αυτά μειώνονται κατά τα ποσά των εγγυήσεων καλής...

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994 (πριν την αντικατάστασή του με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 3522/2006), αν οι δαπάνες κατασκευής, που εμφανίζονται στα βιβλία και στοιχεία της τεχνικής...

  Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Για τις τεχνικές επιχειρήσεις που προσδιορίζουν τεκμαρτά το καθαρό εισόδημά τους και ειδικότερα : α) Για τις επιχειρήσεις ανέγερσης και πώλησης οικοδομών, για άδειες ανέγερσης οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι και την 31.12.2006, και β) τις επιχειρήσεις...

Με την Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών ΠΟΛ. 1103/5.9.2007 παρατάθηκαν για όλους τους υπόχρεους οι προθεσμίες υποβολής όλων των καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών) για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2006, ως ακολούθως:...

Σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπιστώσεως παραβάσεως των διατάξεων του Κ.Β.Σ., πριν από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου, εφ’  όσον με την εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη ή αυτή εκδίδεται κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου, για την οποία λαμβάνονται υπ’...

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ   Α.Π. 1096604/12.10.2007 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 39 του ν.1914/1990, (Φ.Ε.Κ. ...

ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Κ.Β.Σ. ΚΑΙ ΜΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2523/1997 ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΥΠΟΚΡΥΠΤΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ. 1113/10.10.2007              Σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με το ανωτέρω θέμα εκδόθηκε η αριθ....

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΑΥΤΟΥ ΠΟΛ.1112/5.10.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α.(Ν. 2859/2000), και ειδικότερα: α) τις διατάξεις της περίπτωσης δ’...