Φορολογικά

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1088/2010 του Υπ. Οικ. με θέμα: 'Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, καθώς και λοιπών αναγκαίων λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 73 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ ΑΆ58)'. Η εγκύκλιος του...

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο της Δ15 βρίσκεται εδώ. Το Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή βρίσκεται εδώ....

Η εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΣΥΕ βρίσκεται εδώ....