Φορολογικά

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Εγκύκλιος ΠΟΛ 1133/2013 του Υπ. Οικ. με θέμα: 'Παράταση προθεσμίας υποβολής του «Ειδικού Σημειώματος Αυτοελέγχου ΦΠΑ» καθώς και της δήλωσης της διαφοράς των ακαθαρίστωνεσόδων στις λοιπές φορολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3296/2004 όπως ισχύουν' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

... και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....