Φορολογικά

... και των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν.2238/1994' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

....,οικονομικού έτους 2013 και καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

...- ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 101 ΤΟΥ Κ.Φ.Ε. ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ.  ...

Απόφαση Υπ. Οικ. ως Π.Δ. με θέμα: «Τροποποίηση-συμπλήρωση του άρθρου 3 της 1109793/6134-11/0016/24.11.99 (ΦΕΚ 2134 τ. Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει, περί Αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο» Η σχετική απόφαση βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....