Φορολογικά

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Το Δελτίο Τύπου της ΕΛ.ΣΤ.Α. βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

....φορολογικών υποθέσεων και των υποθέσεων εκκρεμών καταλογιστικών πράξεων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις, καθώς και περί υποβολής ειδικού σημειώματος για τη δήλωση της λήψης ή έκδοσης μή νόμιμων φορολογικών στοιχείων' Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....