Φορολογικά

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

...απόδοση του φόρου, με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας κατά το οικονομικό έτος 2013-Παράταση προθεσμίας υποβολής της' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

...έληγε στις ημερομηνίες κατά τις οποίες τα υποκαταστήματα Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα παρέμειναν κλειστά' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

.... και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα αν αποκτήθηκαν κατά την έκδοσή τους ή μεταγενέστερα. Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

... το προβλεπόμενο από το ν.2579/1998 πρόστιμο μετά την έναρξη  ισχύως του ν.3661/2008' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

...καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται με αυτή-Παράταση προθεσμίας υποβολής της' Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική Εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....