Φορολογικά

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

.... Εισοδήματος (ν.2238/94) αναφορικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ ΑΆ 174)' Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ....

Το σχετικό έγγραφο βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εγκύκλιος βρίσκεται εδώ. Η από 6/12/2011 σχετική επιστολή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. προς τον Γ. Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων κ. Ι. Καπελέρη με θέμα: 'Διερεύνηση αλλαγής του καθεστώτος έκδοσης φορολογικής ενημερότητας' βρίσκεται εδώ....

Η σχετική εισήγηση του Κ. Σταματόγιαννη βρίσκεται εδώ....