Φορολογικά

ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ Ε9) ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2008, ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΠΟΛ. 1013/23.1.2008 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του Ν. 3427/2005 (Φ.Ε.Κ. 312Α΄/27.12.2005) «Φόρος...

Επιμέλεια : Γιώργος Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Με τις διατάξεις του Ν. 3522/2006 οι οποίες τροποποίησαν το άρθρο 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οι εργοληπτικές επιχειρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών εργων που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. υποχρεούνται να προσδιορίζουν με λογιστικό τρόπο (έσοδα...

ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ. 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για΄ της...

ΠΟΛ. 1152/14.12.2007 Τροποποίηση της 1100938/845/0015/ΠΟΛ 1134/14.12.2004 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 6, της υποπερίπτωσης για’ της...

Οι τεχνικές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του Ν. 3296/2004 (αυτοπεραίωση), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 3296/2004. Συνεπώς για τις ανέλεγκτες διαχειριστικές περιόδους τους υπάγονται σε τακτικό φορολογικό έλεγχο...

Με την απόφαση Α.Π. 1120098/14.12.2007, παρατάθηκε ο χρόνος υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων μέχρι την 18.1.2008, ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ. των υπόχρεων....

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περιπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 24 του ν. 2238/1994, το εισόδημα από τόκους που επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση τα εισοδήματα που αναφέρονται...

Επιμέλεια : Γ. Α. Κορομηλάς, Φοροτεχνικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος 3% σε περίπτωση εισφοράς αναληφθέντος έργου σε εταιρεία ή κοινοπραξία, ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΠΟΛ1080/30.3.2001 διαταγή του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Δηλαδή, όταν εισφέρεται δημόσιο τεχνικό έργο σε κοινοπραξία ή σε...

Με αφορμή ερωτήματα φορολογουμένων που υποβλήθηκαν σχετικά με το θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα : 1. Με τις διατάξεις της περίπτωσης ιζ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992) ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων τηρεί για κάθε μηχάνημα βιβλίο έργων, στο...