Φορολογικά

Κατατέθηκε στις 3-4-2009 στη Βουλή Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση Οδηγιών 2006/98/ΕΚ, 2008/8/ΕΚ και 2007/74/EK, διατάξεων των Οδηγιών 2006/112/ΕΚ και 2006/69/ΕΚ, διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, κεφαλαίου, ΦΠΑ και λοιπών φορολογιών και λοιπές διατάξεις» με το οποίο ρυθμίζονται θέματα παρακράτησης φόρου, χαρτοσήμων...

Απόφαση ΠΟΛ 1032/2009-ΥΠΟΙΟ: 'Τύπος & περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των υποκειμένων σε φόρο, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν.2238/1994, οικονομικού έτους 2009 & καθορισμός δικαιολογητικών εγγράφων ή άλλων στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή. Η απόφαση του ΥΠΟΙΟ βρίσκεται εδώ....

3/3 Υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο μέσω του Τaxisnet για Επιτηδευματίες Ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ. Τέλος συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας Υποβολή Φ.Μ.Υ., και φόρου μισθών μελών Δ.Σ. Α.Ε....

Η εγκύκλιος του ΥΠΟΙΟ βρίσκεται εδώ. Η συνημμένη πρόσκληση βρίσκεται εδώ....

Παρατείνεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και η ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, με την κατάθεση σχετικών διατάξεων στο σχέδιο νόμου  για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Η παράταση κρίθηκε αναγκαία, ώστε να διευκολυνθούν...