Βήμα

Η επιστολή του Συνδέσμου Ε.Δ.Ε. Καρδίτσας προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Καρδίτσας, τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων Ν.Α. Καρδίτσας, τη Διεύθυνση Τοπικής Αυτ/σης και Διοίκησης Καρδίτσας / Τμήμα ΤΥΔΚ με θέμα 'Δημοσιεύσεις περιλήψεων διακηρύξεων' βρίσκεται εδώ. Η απάντηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Καρδίτσας προς τις...

Η επιστολή του ΣΤΕΑΤ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις βρίσκεται εδώ. Συνημμένα 1)Έγγραφο ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων και επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης' Το έγγραφο του ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ βρίσκεται εδώ.   2)  Έγγραφο ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΥΠ.ΟΙ.Ο με...