Ροή ειδήσεων

Επιστολή του ΣΤΕΑΤ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις με συνημμένα προς ενημέρωση έγγραφα

Η επιστολή του ΣΤΕΑΤ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις βρίσκεται εδώ.

Συνημμένα

1)Έγγραφο ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα ‘Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων και επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης’

Το έγγραφο του ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ βρίσκεται εδώ.

 

2)  Έγγραφο ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΥΠ.ΟΙ.Ο με θέμα:
α-‘Μείωση παρακράτησης φόρου (3%) στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων’
β-‘Τέλος χαρτοσήμου στις κοινοπραξίες’

Το έγγραφο του ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό ΥΠ.ΟΙ.Ο βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ