Ασφαλιστικά

Τα Ειδικά Βιβλία Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανομένου Προσωπικού τηρούνται έως τις 31-5-2014, φυλάσσονται από τον εργοδότη για δέκα (10) έτη από της νόμιμης θεωρήσεως τους και επιδεικνύονται κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής ή οποιαδήποτε άλλη παράβαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην περίπτωση στ' της παρ....

Το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας βρίσκεται εδώ.Το ΦΕΚ Α' 85 2014 (απόσπασμα που αναφέρεται στην κατάργηση των συγκεκριμένων διατάξεων) βρίσκεται εδώ....

Την Απόφαση οικ.13822/1089/2.5.2014 για τα κριτήρια προσδιορισμού των «εισπράξιμων» ληξιπροθέσμων για τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. των οφειλετών του ΕΤΑΑ, θα βρείτε εδώ...