Υπουργείο Tag

Η επιστολή του ΣΤΕΑΤ προς τις Εργοληπτικές Οργανώσεις βρίσκεται εδώ. Συνημμένα 1)Έγγραφο ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ με θέμα 'Μείωση πρόσθετων εγγυήσεων και επιστροφή εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης' Το έγγραφο του ΣΤΕΑΤ προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ βρίσκεται εδώ.   2)  Έγγραφο ΣΤΕΑΤ προς Υπουργό ΥΠ.ΟΙ.Ο με...

Με την υπΆ αριθ. Δ17α/05/116/ΦΝ437/309/2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε η 5η βελτίωση των προτύπων τευχών διακηρύξεων. Οι νέες πρότυπες διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για τα έργα , των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή από την 1η...

Κύριε Υπουργέ, Ο κατασκευαστικός κόσμος της χώρας μας διέρχεται τη χειρότερη μεταπολεμική κρίση του και το Υπουργείο σας οφείλει να διαχειριστεί με τρόπο που να ελαχιστοποιήσει τις ολέθριες συνέπειες αυτής της κρίσης στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Θεωρούμε πρώτα από όλα ότι με το...

Από news.in.gr Η πορεία του Γ΄ΚΠΣ του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) τέθηκαν επί τάπητος σε σύσκεψη υπό τον υπουργό Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη. Για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων του 2009 αποφασίστηκε η επιτάχυνση της χρηματοδότησης με στόχο την τόνωση...

Η επιστολή του ΣΤΕΑΤ βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του ΣΠΕΔΕ Πρωτευούσης βρίσκεται εδώ....

Η επιστολή του Τ.Ε.Ε./Τ.Α.Κ. βρίσκεται εδώ....

Στις 19-11-2008 η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης της κας Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , με την οποία διορίστηκαν τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων. Αίτηση ακύρωσης κατά της ίδιας απόφασης κατέθεσε και το...