Ροή ειδήσεων

Βεβαιώσεις Εργοληπτικών Οργανώσεων για συμμετοχή σε διαγωνισμούς – Σχόλιο από τον Γιάννη Γαλενιανό, Νομικό Σύμβουλο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

Με την υπΆ αριθ. Δ17α/05/116/ΦΝ437/309/2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε η 5η βελτίωση των προτύπων τευχών διακηρύξεων.
Οι νέες πρότυπες διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για τα έργα , των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή από την 1η Δεκεμβρίου 2008 και εφεξής.
Εφιστάται η προσοχή των εργοληπτών ως προς το ότι η βεβαίωση περί εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς την εργοληπτική οργάνωση στην οποία είναι εγγεγραμμένοι , δεν έχει υποκατασταθεί από την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης , όπως συνέβη με άλλα δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς και συνεπώς πρέπει να προσκομίζεται υποχρεωτικά ως δικαιολογητικό συμμετοχής.
Ειδικότερα , στην παρ. 6 του άρθρου 22 των προτύπων τευχών διακηρύξεων , που εγκρίθηκαν με την ως άνω υπουργική απόφαση , ορίζεται ότι μεταξύ των απαραίτητων επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό είναι η υποψήφια εργοληπτική επιχείρηση να «έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τις εργοληπτικές οργανώσεις………..».
Περαιτέρω , στο άρθρο 23.2.2.ε των προτύπων τευχών διακηρύξεων που εγκρίθηκαν με την ως άνω υπουργική απόφαση ορίζεται ότι μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομίζουν οι εργοληπτικές επιχειρήσεις στους διαγωνισμούς είναι και «πιστοποιητικά εκπλήρωσης των οικονομικών τους υποχρεώσεων προς τις επαγγελματικές εργοληπτικές οργανώσεις ………….».
Το δικαιολογητικό αυτό δεν περιλαμβάνεται σΆ εκείνα που υποκαθίστανται από υπεύθυνη δήλωση κατά το στάδιο της διεξαγωγής του διαγωνισμού , σύμφωνα με τον όρο 23.2.2.α της πρότυπης διακήρυξης (Τύπου Β) , και , επομένως , πρέπει να προσκομίζεται σε κάθε διαγωνισμό.
Η ως άνω βεβαίωση πρέπει να προσκομίζεται στους διαγωνισμούς , σύμφωνα με τον όρο 23.2.3. της διακήρυξης ,
• Είτε σε πρωτότυπο
• Είτε σε επικυρωμένο από δικηγόρο αντίγραφο (άρθρο 52 Ν.Δ. 3026/1954 και ΣτΕ 1860/2008)
• Είτε σε θεωρημένο από ΚΕΠ ακριβές αντίγραφο , από αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου , που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο (άρθρο 11 Ν. 2690/99 , όπως ισχύει τροποποιηθέν με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005)
• Είτε, τέλος , σε απλό φωτοαντίγραφο συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση της εργοληπτικής επιχείρησης ότι αποτελεί φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου.

Αθήνα , 22-1-2009
Ο συντάξας
Γιάννης Γαλενιανός
Νομικός Σύμβουλος Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ