Αγωγή Tag

ΠEΣEΔE Χρειάζεται αποτελεσματική διοίκηση   H Ένωση αντιμετωπίζει θετικά την εφαρμογή του συστήματος της ελεύθερης συμπλήρωσης τιμολογίου για έργα που δημοπρατούνται υποχρεωτικά με διεθνή συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων και έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 5,5 εκ. ευρώ περίπου, επισήμανε ο πρόεδρος της ΠEΣEΔE, Γρ. Γρηγορόπουλος, σε έρευνα...

Με την υπΆ αριθ. Δ17α/05/116/ΦΝ437/309/2008 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων εγκρίθηκε η 5η βελτίωση των προτύπων τευχών διακηρύξεων. Οι νέες πρότυπες διακηρύξεις ισχύουν υποχρεωτικά για τα έργα , των οποίων η διακήρυξη δημοπρασίας εγκρίνεται από την οικεία Προϊσταμένη Αρχή από την 1η...

Οι συμβατικές τιμές κάθε δημόσιου έργου αναθεωρούνται, αυξανόμενες ή μειούμενες, προκειμένου να αναχθούν σε αντίστοιχες τιμές κάθε αναθεωρητικής περιόδου. Η αναγωγή αυτή γίνεται σύμφωνα με μαθηματικό τύπο, στους συντελεστές του οποίου περιλαμβάνονται και οι επιβαρύνσεις των τιμών, όπως οι φόροι και τα τέλη, που ισχύουν...

Το αποτέλεσμα των δημοπρασιών ακυρώνεται για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, αν το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κρίνεται αιτιολογημένα όχι ικανοποιητικό για τον κύριο του έργου και, αν κατά την κρίση της Προϊσταμένης Αρχής ο συναγωνισμός υπήρξε ανεπαρκής ή αν...

Η εργοληπτική επιχείρηση με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως τη νομιμότητα της διακήρυξης, με βάση την οποία διενεργείται η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, και δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της παρεμπίπτουσα, εκ των υστέρων, αμφισβήτηση του κύρους...

Δημόσια έργα - Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός - Σφάλματα -. Εφόσον διαπιστώθηκαν σφάλματα στην εν γένει διαδικασία διεξαγωγής δημοσίου έργου, που επηρέασαν την προσφορά των διαγωνιζόμενων και είχαν επιπτώσεις στη διαμόρφωση της κρίσεως για την ανάδειξη του τελικού μειοδότη, πρέπει η αρμόδια αρχή να ακυρώσει τη...

Αρχή ισότητας - Αρχή παροχής έννομης προστασίας - Τόκοι υπερημερίας οφειλής δημοσίου - Αντισυνταγματικότητα διάταξης άρθρου 21 ΚΝ περί δικών Δημοσίου - Αμοιβή πραγματογνώμονα - Δικαστικά έξοδα -. Η κρίση του Διοικητικού Εφετείου ότι η διάταξη του άρθρου 21 του Κώδικα Νόμων περί δικών του...

     Όλο και συχνότερα τελευταία παρουσιάζονται περιπτώσεις που Επίτροποι του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρνούνται , κατά την άσκηση προληπτικού ελέγχου δαπανών των φορέων του Δημοσίου (Ο.Τ.Α. κλπ) , να θεωρήσουν εντάλματα για την πληρωμή εγκεκριμένων λογαριασμών δημοσίων έργων.      Το πρόβλημα ξεκινάει από την αμφισβήτηση του...