Διαγωνισμός – Διακήρυξη

Η παράλειψη συμπληρώσεως του εκ μέρους του διαγωνιζομένου του Πίνακα Β΄ της οικονομικής προσφοράς, δεν συνεπάγεται την απόρριψη της οικονομικής προσφοράς του ως απαράδεκτης, εφ'όσον αυτός έχει συμπληρώσει τον Πίνακα Α', αναγράφοντας, παραπλεύρως κάθε ομάδας εργασιών το προσφερόμενο επιμέρους ποσοστό εκπτώσεως. Σημείωση: Η απόφαση αφορά...

Μελέτη-Κατασκευή. Από τις διατάξεις της Διακηρύξεως και του Κανονισμού Μελετών συνάγεται ότι η εξέταση των τεχνικών προσφορών αναπτύσσεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο αποκλείονται υποχρεωτικώς από την περαιτέρω διαγωνιστική διαδικασία οι συμμετέχοντες, των οποίων οι τεχνικές προσφορές δεν περιλαμβάνουν είτε μία ή περισσότερες...

Σε περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμό, η προσφορά της νομίμως υπογράφεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, εφόσον δε αυτός, κατά το οικείο καταστατικό, έχει, από μόνος του, εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, δεν απαιτείται να προσκομισθεί απόφαση και των λοιπών εταίρων...

Εφόσον το νομικό πλαίσιο της Διακήρυξης αναγνωρίζει προτεραιότητα στην ολόγραφη αναγραφή των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, η αναγραφή επί μέρους ποσοστού έκπτωσης μόνον ολογράφως, όχι δε και αριθμητικώς, δεν συνεπάγεται, κατά την έννοια της διακήρυξης την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης. Το κείμενο της...

Εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από όρο της, ο οποίος παραβιάζει, κατ' αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, η δε ταχθείσα με τη διακήρυξη προθεσμία για την υποβολή...

Αποκλεισμός εργοληπτικής επιχείρησης με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας σε διαγωνισμό με το σύστημα μελέτη-κατασκευή , διότι η υποβληθείσα υπεύθυνη δήλωση περί καταβολής της αμοιβής του μελετητικού γραφείου είχε υπογραφεί από το Διευθύνοντα Σύμβουλο , ο οποίος όμως είχε περιορισμό ως προς το οικονομικό ύψος που...

Σε περίπτωση, κατά την οποία προβλέπεται με διακήρυξη ότι υποχρεωτικά θα ανατίθεται σε υπεργολάβους το 30% των εργασιών προκηρυχθέντος έργου, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν μεν να αναθέσουν επιμέρους υποτμήματα του ως άνω τμήματος σε διαφορετικούς (δηλ. περισσότερους του ενός) υπεργολάβους, με αποτέλεσμα κάθε ένας εξ αυτών...

Oι δικηγόροι εξακολουθούν να μπορούν - και μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας - να εκδίδουν, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα των Δικηγόρων, επικυρωμένα αντίγραφα κάθε είδους εγγράφων που κατέχουν, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και έγγραφα που εκδίδονται από δικαστικές αρχές, όπως...

Οι εργοληπτικές επιχειρήσεις που έχουν την μορφή της ανώνυμης εταιρείας , που είναι εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ και οι οποίες , προκειμένου να λάβουν την ενημερότητα πτυχίου τους , προσεκόμισαν ήδη στην άνω υπηρεσία (ή πάντως όφειλαν κατά νόμον να είχαν προσκομίσει) αντίγραφα των ΦΕΚ ,...