Ροή ειδήσεων

Σε περίπτωση, κατά την οποία προβλέπεται με διακήρυξη ότι υποχρεωτικά θα ανατίθεται σε υπεργολάβους το 30% των εργασιών προκηρυχθέντος έργου, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν μεν να αναθέσουν επιμέρους υποτμήματα του ως άνω τμήματος σε διαφορετικούς (δηλ. π

Σε περίπτωση, κατά την οποία προβλέπεται με διακήρυξη ότι υποχρεωτικά θα ανατίθεται σε υπεργολάβους το 30% των εργασιών προκηρυχθέντος έργου, οι διαγωνιζόμενοι μπορούν μεν να αναθέσουν επιμέρους υποτμήματα του ως άνω τμήματος σε διαφορετικούς (δηλ. περισσότερους του ενός) υπεργολάβους, με αποτέλεσμα κάθε ένας εξ αυτών να εκτελέσει ποσοστό των εργασιών μικρότερο του 30%, πλην όμως, κάθε ένας εξ αυτών θα πρέπει, οπωσδήποτε, για να γίνει αποδεκτός, να έχει τα προσόντα (τάξη πτυχίου) που αντιστοιχούν στο εν λόγω ποσοστό του 30% των εργασιών. Τούτο ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα εκτελέσει ποσοστό των εργασιών του συνολικού έργου μικρότερο του 30% της συνολικής αξίας αυτού. Κατά την επίδικη διακήρυξη απαιτείται το μεν η υποβολή υπευθύνου δηλώσεως του υπεργολάβου, ότι αυτός αποδέχεται τη σύναψη υπεργολαβίας, το δε η προσκόμιση στοιχείων, περί του ότι ο υπεργολάβος έχει τα κατά νόμον και συγκεκριμένα προσόντα.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ