Συμμετοχή Tag

Η εργοληπτική επιχείρηση με την ανεπιφύλακτη συμμετοχή της στο διαγωνισμό, αποδέχεται πλήρως τη νομιμότητα της διακήρυξης, με βάση την οποία διενεργείται η δημοπρασία για την ανάθεση της κατασκευής του έργου, και δεν είναι επιτρεπτή η εκ μέρους της παρεμπίπτουσα, εκ των υστέρων, αμφισβήτηση του κύρους...

Προσφορά η οποία υποβάλλεται κατά την δεύτερη φάση διαγωνισμού για δημόσιο έργο, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίωση της οικείας Τράπεζας περί παρατάσεως της ισχύος της υπΆ αυτής εκδοθείσης και κατατεθείσης κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού εγγυητικής επιστολής, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Αν το εν λόγω...

Σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι   Συμμετοχή στο διήμερο κατάληψης των Γραφείων του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. σ’ ολη τη χώρα (στις 22 & 23 Οκτώβρη) σημαίνει:   1.       Τη συμμετοχή εκπροσώπων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στα όργανα Διοίκησης του Ε.Τ.Α.Α. Η Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. καλύπτει συνδικαλιστικά το...

  Απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., Γιάννης Γαλενιανός Ετέθη το ερώτημα ποιο πρέπει να είναι το ακριβές περιεχόμενο των βεβαιώσεων που χορηγούν οι Σύνδεσμοι-Μέλη της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. σχετικά με την επαγγελματική διαγωγή και τα πειθαρχικά παραπτώματα των μελών τους-εργοληπτών ,προκειμένου να την υποβάλουν κατά τις...

    Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. στην συνεδρίαση της στις 16 Ιανουαρίου 2008 αποφάσισε αφού προηγουμένως ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο που συμμετείχε στην σύσκεψη του Συντονιστικού Οργάνου του Τ.Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2008 να εισηγηθεί στο Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. το εξής σχέδιο...