Ροή ειδήσεων

Προσφορά η οποία υποβάλλεται κατά την δεύτερη φάση διαγωνισμού για δημόσιο έργο, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίωση της οικείας Τράπεζας περί παρατάσεως της ισχύος της υπΆ αυτής εκδοθείσης και κατατεθείσης κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού εγγυητικής ε

Προσφορά η οποία υποβάλλεται κατά την δεύτερη φάση διαγωνισμού για δημόσιο έργο, χωρίς να περιλαμβάνει βεβαίωση της οικείας Τράπεζας περί παρατάσεως της ισχύος της υπΆ αυτής εκδοθείσης και κατατεθείσης κατά την πρώτη φάση του διαγωνισμού εγγυητικής επιστολής, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη. Αν το εν λόγω δικαιολογητικό δεν υποβληθεί μέχρι τη λήξη της διαδικασίας παραλαβής των προσφορών, δεν είναι επιτρεπτή η εκ των υστέρων υποβολή του. Μετά την διενέργεια του επιδίκου διαγωνισμού δημοσιεύθηκε ο ν. 3060/2002, ο οποίος, προβλέπει, μεταξύ άλλων ότι τα έγγραφα και τα στοιχεία, η έλλειψη των οποίων επιφέρει τον αποκλεισμό της επιχείρησης, μπορούν να συμπληρωθούν (υποβληθούν) και μετά την υποβολή των λοιπών δικαιολογητικών συμμετοχής στον διαγωνισμό, αλλά πριν από την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. Η διάταξη αυτή άρχισε να ισχύει από της δημοσιεύσεως του νόμου (11.10.2002), εν όψει δε τούτου και δεδομένου ότι ο διαγωνισμός διεξάγεται κατ’ αρχήν σύμφωνα με το νομικό καθεστώς του χρόνου δημοσίευσης της οικείας διακήρυξης, πιθανολογείται σοβαρά ότι η εν λόγω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει, πάντως, δημοσίους διαγωνισμούς, οι οποίοι, κατά την ως άνω έναρξη ισχύος αυτού, είχαν όχι απλώς προκηρυχθεί αλλά και διενεργηθεί, διά της καταθέσεως των προσφορών των διαγωνιζομένων.

Το κείμενο της νομολογίας βρίσκεται εδώ.

ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ