Συμμετοχή Tag

Η κοινοποίηση της επιστολής του Σ.Π.Ε.Δ.Ε. Ηρακλείου προς την Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. βρίσκεται εδώ....

Η Επιτροπή του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», στην οποία προβλέπεται συμμετοχή δικαστικού λειτουργού ως Προέδρου, δεν συγκροτείται νομίμως. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εφόσον απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 152, στην οποία συμμετείχε δικαστικός λειτουργός, προσβληθεί ή έχει προσβληθεί με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον...

...μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάδειξη αναδόχου, δεν κατέστη εφικτή η υπογραφή του σχετικού εργολαβικού συμφωνητικού έως και την παρέλευση του χρόνου ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής λόγω αλλαγής του τόπου εκτέλεσης του έργου (και όχι από υπαιτιότητα του αναδόχου);  ...

Σε περίπτωση που ομόρρυθμη εταιρεία λαμβάνει μέρος σε διαγωνισμό, η προσφορά της νομίμως υπογράφεται και υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, εφόσον δε αυτός, κατά το οικείο καταστατικό, έχει, από μόνος του, εξουσία εκπροσώπησης της εταιρείας, δεν απαιτείται να προσκομισθεί απόφαση και των λοιπών εταίρων...

Εάν ο ενδιαφερόμενος για την ανάληψη συμβάσεως ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά της σχετικής διακηρύξεως, επικαλούμενος βλάβη από όρο της, ο οποίος παραβιάζει, κατ' αυτόν, τους κανόνες που αφορούν στις προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό, η δε ταχθείσα με τη διακήρυξη προθεσμία για την υποβολή...