Ροή ειδήσεων

Ποια η χρονική ισχύ των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου που προσκομίζονται σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων.

απαντά ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ε.Σ.ΕΔ.Ε. Γ. Γαλενιανός

 
1) Περί της χρονικής ισχύος των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου δεν υπάρχει ρητή και σαφής διάταξη νόμου.
Από το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 578 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας , το οποίο προβλέπει ότι «Οι υπηρεσίες που τηρούν ποινικό μητρώο, προβαίνουν κάθε έξι μήνες σε εκκαθάρισή του από τα δελτία που παύουν να ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου» έμμεσα προκύπτει ότι η ισχύς των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου είναι εξάμηνη.
 
2) Με την απόφαση του Υπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. Δ17α/01/127/ΦΝ. 443/25-8-2006) (ΦΕΚ Β΄ 1184/31-8-2006) εγκρίθηκε η 3η βελτίωση των πρότυπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων.
Στα πρότυπα τεύχη περιέχεται η ακόλουθη διατύπωση: «Όλα τα ανωτέρω ….. στοιχεία , προκειμένου να είναι παραδεκτή η προσφορά του διαγωνιζόμενου , θα πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος των δικαιολογητικών , θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας λήξης της παραλαβής των προσφορών ……….».
 
Από τη διατύπωση αυτή που περιέχεται στα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων , σε συνδυασμό με τη ρητή εξαίρεση από τη ρύθμιση αυτή των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας και το γεγονός ότι στα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου δεν αναγράφεται συγκεκριμένος χρόνος λήξης της ισχύος τούτων , έχω τη γνώμη ότι η ισχύς των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου που προσκομίζονται σε διαγωνισμούς έχουν εξάμηνη ισχύ.
 
3) Ομοίως εξάμηνη χρονική ισχύ ορίζεται ότι έχουν τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που προσκομίζονται για την χορήγηση ενημερότητας πτυχίου , αφού με την σχετική Υ.Α. (Δ15/οικ/24298/28-7-2005 (ΦΕΚ Β΄ 1105/4-8-2005) ορίζεται ότι η ενημερότητα πτυχίου ισχύει για έξη μήνες , ανεξαρτήτως της λήξης των επί μέρους δικαιολογητικών ισχύς (βλ. και εγκύκλιο ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθ. 32 , αριθ. πρωτ. Δ15α/οικ/25358/11-8-2005) , με ρητή μνεία ότι ειδικά απαιτείται η προσκόμιση , εφόσον έληξαν , των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.
 
4) Αντίθετη άποψη ως προς τη χρονική ισχύ των πιστοποιητικών ποινικού μητρώου έχει εκφράσει , με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1528/Γ.Φ./21-3-2005 έγγραφό του το Γραφείο Νομικού Συμβούλου Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε. (απάντηση σε ερώτημα της ΕΥΔΕ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) , αφού «……… , σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία των δικαστηρίων τα οποία έχουν τη δικαιοδοσία και αρμοδιότητα να αποφαίνονται περί της ερμηνείας της ισχύουσας νομοθεσίας , τα πιστοποιητικά ποινικού μητρώου έχουν τρίμηνη ισχύ από την έκδοσή τους και κατά συνέπεια η θέση αυτή πρέπει να γίνει δεκτή ως γενικώς ισχύουσα , με την επιφύλαξη τυχόν ρητής αντίθετης ρύθμισης βάσει ειδικών διατάξεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις , στις οποίες (και μόνο) ισχύουν οι τυχόν υπάρχουσες διαφορετικές ρυθμίσεις».
 
Ενόψει όλων των παραπάνω και καθόσον αφορά πιστοποιητικά ποινικού μητρώου που προσκομίζονται ως δικαιολογητικά συμμετοχής σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων για τους οποίους υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις , η γνώμη μου είναι ότι η χρονική ισχύς τούτων είναι εξάμηνη.
 
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ